Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:302 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 04.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er sterkt behov for et erstatningssykehus for Hamar- og Sannerud sykehus i Sykehus Innlandet. Planleggingen må komme i gang. Det er grunn til å frykte at hovedstadsprosessen skal utløse nye investeringsbehov i hovedstadsområdet som kan bidra til å fortrenge og forsinke bygging av erstatningssykehus på Hamar og andre nødvendige investeringer i Innlandet.
Hva vil stasråden gjøre for å sikre at slik fortrenging ikke skjer?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er kjent med, har de regionale helseforetakene et helhetlig ansvar for investeringer og drift i egen region. Dette innebærer at Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å prioritere, vurdere og igangsette investeringsprosjekter, og et ansvar for at investeringene kan håndteres innenfor foretakenes resursrammer.

Helse Sør-Øst RHF har en omfattende investeringsportefølje. Den viktigste forutsetningen for å gjennomføre nødvendige investeringer er at helseregionen har orden i sin driftsøkonomi. For å sikre at investeringer skjer i samsvar med overordnede helsepolitiske rammer, er det lagt opp til en overordnet nasjonal styring, blant annet ved at investeringsprosjekter over 1 mrd. kroner skal forlegges departementet før beslutning om igangsetting. Videre vil etablering av lån til nye investeringer inngå som en del av den årlige budsjettbehandlingen.

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt konseptplaner for utbygging av et nytt sykehus i Østfold. Nytt Østfoldsykehus er dermed prioritert av styret for Helse Sør-Øst RHF. Andre vurderinger og prioriteringer av påkrevde investeringer i helseregionen ligger som tidligere omtalt innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt ansvarsområde.

Jeg vil også understreke at hovedstadsprosessen er del av et større omstillingsarbeid i Helse Sør-Øst etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007. Den sammenslåtte regionen fikk i oppdrag å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt og i hovedstadsområdet spesielt. Oppdraget ble utdypet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i mai 2007. Det ligger dermed et klart mandat fra eier knyttet til Helse Sør-Øst RHFs gjennomføring av hovedstadprosessen.