Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:304 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): 3 av 4 tunneler i landet har radiodekning for nødsamband. Dette kan få svært store konsekvenser dersom det skjer en ulykke i en tunnel. Av 35 tunnelene på strekningen mellom Voss og Bergen så mangler det samband i 24. Brannsjefen i Voss sier til NRK at problemet er så stort at når man er i en tunnel for å gjøre en jobb, så kan vi ikke kommunisere med hverandre. Med dagens bevilgninger vil det ta svært mange år før man får på plass nødkommunikasjon i tunnelene.
Hva vil statsråden gjøre for å fremskynde dette?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er mange eldre tunneler som ikke har utstyr for slik kommunikasjon. Av alle tunneler som er lenger enn 500 meter mangler 2 av 3 tunneler utstyr for nødkommunikasjon. I korte og gamle tunneler, kortere enn 500 meter, blir det normalt heller ikke installert slikt utstyr.

Årsaken til at utbyggingen ikke har hatt den framdriften som tidligere var planlagt er at Statens vegvesen har avventet utbyggingen av nytt nødnett. Det har som kjent oppstått store forsinkelser i denne utbyggingen. I forbindelse med nødnettutbygingen må Statens vegvesen sørge for nødvendige antenner og kabling i sine tunneler for at nødnettet skal virke også her. Vegvesenet har ikke sett det forsvarlig å investere i sambandsutstyr som bare ville få en kort levetid før nødnettet blir rullet ut.

Som kjent er utbygging av nytt nødnett nå påbegynt, og det er i første byggetrinn allerede installert nytt digitalt nødnett i 37 tunneler. Det utstyret som tas ned kan benyttes andre steder i landet som en midlertidig løsning i påvente av at Stortinget, etter en prøveperiode, tar stilling til videre utbygging.

Det er mange tunneler som fortsatt ikke har det ønskede sikkerhetsnivå, bl.a. med tanke på brannslokkere, nødtelefoner og lys. Dette er sikkerhetsutstyr som anses som viktige i den daglige drift av tunneler. Innenfor fastsatte økonomiske rammer må det derfor hele tiden gjøres avveininger.

Etter hvert som nødnettet bygges videre ut vil vegvesenet legge opp til at innsatsen på nødnett i tunneler også vil blir øket, men fremdriftsplanene for nødnettet er av grunner som er nevnt over usikre pr. i dag.