Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:305 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva slags dokumentasjon som forventes fremlagt ved vurdering av rimelighetsgrad i lønnsforhold til sirkusartister, og ser statsråden at det vil være vanskelig å opprettholde et sirkustilbud i Norge dersom lønnsnivået langt overstiger lønnsnivået for tilsvarende arbeid i sammenliknbar bransje?

Begrunnelse

Cirkus Arnardo er et av to klassiske sirkus i Norge, som i en begrenset periode av året har forestillinger rundt om i landet. Sirkusartister blir i hovedsak rekruttert fra utlandet ettersom det er få eller ingen i Norge med den kvalitet og bakgrunn Cirkus Arnardo kan benytte. Utenfor Norges grenser finnes det en rekke sirkus, og følgelig flere med ønskede kvalifikasjoner og erfaring et profesjonelt sirkus vil kunne benytte.
Cirkus Arnardo har praktisert en slik rekruttering i flere år og hatt stabile lønninger, på nivå med andre sirkus de kan sammenlikne seg med.
I år fremsetter UDI et krav om å øke lønningene betydelig for å imøtekomme deres søknad om arbeidstillatelse for sine artister. UDI fremmer krav om at dersom det ikke kan fremlegges dokumentasjon på at lønnsnivået til Arnardos artister er normalnivået for tilsvarende sted og yrke, skal Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 1 legges til grunn.
Ettersom det ikke er et stort sirkusmiljø i Norge har Arnardo vist til lønnsnivået i eget sirkus de siste årene, men og sammenliknet med tilsvarende artister utenfor Norges grenser. Likevel hevder UDI at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon og krever ytterligere dokumentasjon for å kunne fravike kravet om å benytte Statens regulativ, lønnstrinn 1.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: or å sikre at arbeidstakere kan forsørge seg selv, er det et generelt vilkår for arbeidstillatelse i Norge at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er vanlig for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for sirkusartister.

For sirkusartister, musikere og kunstnere ble kravene til minstelønn hevet av Utlendingsdirektoratet i mars i år. Dette var en tilpasning til den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Etter Utlendingsdirektoratets nye rundskriv kreves det at lønnen minimum tilsvarer lønnstrinn 1 i Statens lønnsregulativ, med mindre det kan dokumenteres at en lavere lønn er normal for vedkommende sted og yrke.

Formuleringen ”vedkommende sted og yrke” i forskriften setter en begrensning for hvilken dokumentasjon som er relevant ved vurderingen. Det kan i utgangspunktet ikke legges særlig vekt på lønnsnivået i utlandet, mens det vil være relevant hva sirkusartister ved andre sirkus i Norge tjener. Det er ellers ingen krav til dokumentene som fremlegges, så lenge de belyser lønnsforholdene på stedet for tilsvarende yrker.

Regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for arbeidsinnvandring. Et viktig ledd i dette er å motvirke sosial dumping. Dette gjelder også sirkusartister og andre grupper artister og kunstnere. Jeg mener uansett at den lønnsjusteringen som nå er gjort, i seg selv ikke er til hinder for å opprettholde et sirkustilbud i Norge.