Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:307 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Anbudskonkurransen for arbeidsrettet rehabilitering døgntilbud, hvor NAV står som oppdragsgiver, har nylig blitt avsluttet. HSH har sendt et brev til NAV fordi HSH mener det foreligger flere eksempler på urimelige og ubalanserte kontraktsvilkår i rammeavtalen for denne konkurransen, både når det gjelder avtalens varighet og oppsigelse, leverandørens personell og avbestilling av bekreftede avrop.
Vil statsråden ta en gjennomgang av NAVs kontrakter og sikre at de i fremtiden blir mer balanserte i tråd med brukernes interesser?

Begrunnelse

Jeg viser til brev sendt fra HSH 23. oktober til NAV Drift og Utvikling, med kopi til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der ovennevnte problemstilling tas opp. Jeg har også mottatt konkrete bekymringsmeldinger fra enkeltstående virksomheter.
En av disse er Evjeklinikken, som stiller spørsmål ved hvordan NAVs anbudspraksis slår ut for den voksende pasientgruppen av overvektige, som vi vet krever annen spisskompetanse enn tradisjonell rehabilitering. Denne gruppen har i stor grad behov for medisinsk rehabilitering før de starter eventuelt arbeidsutprøving/trening.
KrF er i likhet med HSH opptatt av at det skal være god bestillerkompetanse hos offentlige innkjøpere. Det må være tydelighet i hva man ønsker å anskaffe, hvilke kriterier som legges til grunn ved tildeling og vektingen av disse. Videre er god bestillerkompetanse og kunnskap om anskaffelsesregelverket avgjørende for å kunne benytte regelverket på best mulig måte, både når det gjelder utforming av treffsikre kravspesifikasjoner, samt gode og balanserte avtaler. Private helsevirksomheter bør ha gode, langsiktige og stabile rammevilkår som stimulerer til kvalitativt gode tilbud, innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet, til beste for brukerne.
KrF mener at NAV, som en dominerende aktør og bestiller av helse – og rehabiliteringstjenester, må ta hensyn til sin maktposisjon som storkunde i markedet. NAV må dermed bestrebe seg på å sette rimelige, balanserte og ryddige kontraktsvilkår for sine innkjøp. Ut fra den nylig avsluttede konkurransen, kan det synes som om holdningen heller er at NAV ukritisk utnytter sin dominerende posisjon. Dette er uheldig, og kan på sikt føre til et anstrengt samarbeidsklima med de private aktørene, som er viktige leverandører av rehabiliteringstjenester. Det er også grunn til å bemerke at den usikkerheten som kan oppstå hos leverandørene som følge av ensidige og urimelige avtalevilkår, må antas å resultere i høyere priser hos leverandørene enn der det settes balanserte og forutberegnlige vilkår. Dersom leverandørene har god forutberegnlighet og sikkerhet for gjennomføring av kontrakten, trenger de heller ikke prise inn risiko på samme måte.
Dersom ensidige og urimelige avtalevilkår opprettholdes, vil det på sikt kunne medføre lav investeringsgrad i virksomhetene og at gode tilbud forvitrer som følge av økonomisk usikkerhet. I verste fall risikerer man at virksomhetene ikke vil ha mulighet til å drive videre, og at brukerne dermed mister verdifulle tilbud.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Arbeidsrettet rehabilitering ble innført som tjeneste i regi av arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med ordningen Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (raskere tilbake) i 2007. Fra 2009 er arbeidsrettet rehabilitering etablert som et regulært arbeidsrettet tiltak, der målgruppen er utvidet til personer med nedsatt arbeidsevne.

Gjennom ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester (raskere tilbake) er det i løpet av kort tid etablert mange tilbud på et område som var preget av mangler. Arbeidsrettet rehabilitering er således en relativt ny tjeneste i arbeids- og velferdsetatens regi og området er i utvikling. Vi har erfart stor og økende interesse for arbeidsrettet rehabilitering på tilbudssiden siden oppstart. I tillegg til å sikre god utnyttelse av midlene avsatt til dette formålet er Regjeringen opptatt av å videreutvikle arbeidsrettet rehabilitering. Som en del av utviklingsarbeidet har Regjeringen bl.a. igangsatt et metodeutviklingsforsøk innen arbeidsrettet rehabilitering, herunder et eget metodeutviklingsforsøk rettet mot overvektige. Forsøksvirksomheten evalueres. Ordningen raskere tilbake i sin helhet evalueres av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen. På bakgrunn av erfaringer og evalueringer vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet jevnlig vurdere behovet for forbedringer i forhold til fremtidige opplegg for anskaffelser på dette området.

Etaten har inneværende år gjennomført anbudsprosesser i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser og har inngått nye avtaler med leverandører både innen arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud og døgntilbud. Det er inngått avtaler med om lag 50 leverandører av dagtilbud i alle fylker og 15 leverandører av nasjonale døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Av de 15 leverandørene av døgntilbud har de fleste hatt slike avtaler med arbeids- og velferdsetaten fra 2007 til 2009. Noen nye leverandører har kommet til mens noen av de tidligere leverandørene til arbeids- og velferdsetaten ikke har fått nye avtaler i den siste anbudsrunden. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at ingen av deltakerne i anbudsprosessen har klaget til KOFA. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser videre at NAV Drift og Utvikling (NDU) i denne anskaffelsen har hatt et bredt sammensatt og faglig kompetent evaluerings- og forhandlingsteam. Tildelingen er gjort på grunnlag av hvilket tilbud som samlet sett ble ansett som de beste, basert på tildelingskriterier om kvalitet og pris oppgitt i konkurransegrunnlaget.

Jeg har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at de er i ferd med å vurdere de innsigelser som er presentert i brev fra HSH av 23. oktober 2009. Jeg er også kjent med at lignende henvendelse er kommet fra KS. Dette vil gjennomgås samlet og arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av desember 2009. En slik gjennomgang ligger innenfor etatens naturlige ansvarsområde, og jeg er inntil videre tilfreds med at Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ha en egen gjennomgang av anførslene fra HSH og KS. Jeg har bedt om å bli orientert om resultatet av gjennomgangen.