Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:308 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): I samband med steinraset i Årdal 2. desember er det reist tvil om ansvarsforholda. Fylkeskommunen sa opp stillinga til fylkesgeologen i Sogn og Fjordane etter at NVE fekk ansvaret for rasberedskapen i landet. Men NVE hevdar at dei berre har eit førebyggjande ansvar og ikkje har ansvaret for å kontrollere raset, og at det er kommunane som har ansvaret. Som fjølge av dette var det ingen geolog i beredskap da raset i Årdal gjekk.
Korleis meinar statsråden at ansvarsforholda skal være, og er rutinane gode nok?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Steinraset i Årdal den 2. desember var en svært alvorlig hendelse. Det må ha vært dramatisk for de som bor i de berørte husene. Til alt hell medførte ikke raset menneskelige skader eller tap av liv.

I St.meld. nr 22 (2007-2008) om Samfunnssikkerhet la regjeringen frem forslag om at statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging skulle ivaretas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), med virkning fra 1.1.2009. OEDs St.prp. nr. 1 (2008-2009) gir en grundig gjennomgang av NVEs nye rolle og oppgaver. Statlige oppgaver innen skredforebygging ble med dette samlet og statlig bistand til kommuner styrket.

Omorganiseringen på statlig nivå endrer ikke kommunenes og tiltakshaveres ansvar for å ivareta sikkerheten mot skred i arealplanlegging og ved utbygging. Kommunenes ansvar for sikring mot naturfarer og for beredskap ligger fast, i tråd med de overordnede prinsippene om ansvar, nærhet og likhet som ligger til grunn for alt sikkerhets- og beredskapsarbeid og krisehåndtering i Norge.

Jeg kan bekrefte at NVEs ansvar i hovedsak er knyttet til forebygging av skader fra skred. Det er ikke tenkt at NVE skal ha egne geologer som skal rykke ut beredskapssituasjoner eller erstatte fylkesgeologene. NVE vil imidlertid som statlig fagetat innen skredområdet kunne bistå kommuner med råd i beredskapssituasjoner. I St.meld. nr. 22 sier regjeringen at ”NVE vil kunne yte skredfaglig bistand til lokal og regional beredskapsplanlegging og vil kunne være en rådgiver under kriser.” NVE har bl.a. god kjennskap til det geologiske fagmiljøet i Norge, og kan rådgi kommuner ved bestilling av geofaglig kompetanse.

Når det gjelder den aktuelle saken i Årdal hadde kommunen allerede rekvirert geolog før de kontaktet NVE. I ettertid er NVE nå i dialog med kommunen for å vurdere behov for bistand mot eventuelle nye skred.

Jeg mener den statlige omorganiseringen og NVEs nye skredansvar bidrar til å klargjøre ansvarsforholdene på dette området. Jeg har forståelse for at dette ikke er godt nok kommunisert og ikke tilstrekkelig kjent ennå. NVEs skredarbeid er i sitt første år, og de arbeider kontinuerlig med å styrke organisasjonen, rutiner og kommunikasjon rundt sin nye rolle. Naturhendelser som raset i Årdal vil også i fremtiden komme brått på og vil utfordre våre systemer og rutiner, og vi arbeider derfor fortløpende for å bli bedre. NVE er tilført økte ressurser for å ivareta sine nye oppgaver, som bl.a. brukes til å styrke regionkontorenes kompetanse og kapasitet, med en særskilt styrking av Førde. Dette arbeidet er godt i gang og vil bidra til at regionkontorene i framtida vil bli bedre i stand til å bistå kommunene både med forebygging og i krisesituasjoner.