Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:320 (2009-2010)
Innlevert: 07.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan Statsråden gjøre rede for resultatene så langt for deltakerne av Kvalitetskommuneprosjektet, og hva som samlet sett er brukt av ressurser for å oppnå dette?


Begrunnelse

Kvalitetskommuneprogrammet ble, av regjeringen, startet opp i 2006 som et samarbeid mellom Staten og en rekke fagorganisasjoner. Et av hovedmålene med programmet var å få redusert et stadig økende sykefravær, kvalitet og effektivitet i kommunesektoren. Særlige satsningsområder har pleie-, omsorgs og skolesektoren. Målene skulle nås gjennom etablering av rutiner, økt samhandling mellom folkevalgte, ledere og ansatte, men og gjennom faglig veiledning basert på erfaringene fra de siste års fornyingsarbeide. Prosjektkommunene er blitt stadig flere og teller godt over 120 siden oppstarten i 2006.
Tall fra SSB indikerer at sykefraværsutviklingen har vært mer eller mindre uendret for disse sektorene i perioden 2006-2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til prop. 1 L (2009-2010) hvor Regjeringen foreslår å gå videre med flere av Skatteunndragelsesutvalget forslag. Forslag som ikke er foreslått fulgt opp vil bli vurdert senere.

Utvalgets forslag spenner over et stort område, og mange av forslagene er av vidt forskjellig karakter. En samlet vurdering av alle forslagene fra utvalget ville fort ha ført til en unødvendig utsettelse av mange viktige tiltak mot skatteunndragelser og har derfor ikke vært hensiktsmessig.

Jeg vil påpeke at Regjeringen har foretatt en samlet vurdering av tiltak som retter seg mot bruken av kontante betalingsmidler og enkelte andre forslag fra utvalget. Jeg vil samtidig påpeke at det i kampen mot skattunndragelser er av stor betydning at tiltak vurderes fortløpende og at det ved behov for hensiktsmessige kontrolltiltak legges til rette for dette gjennom regelendringer.

Samtidig er det imidlertid viktig at hensyn som bl.a. personvern veies opp mot behovet for effektiv kontroll. Denne avveiningen har vært viktig i Regjeringens arbeid med de forslag som fremmes i Prop. 1 L (2009-2010), og vil også være viktige i den videre oppfølgingen av utvalgets forslag.