Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:324 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 11.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Viser til oppslag i Dagens Næringsliv 8. desember om Næringslivets NOx-fond og praksis rundt innbetaling av NOx-avgift.
Vil statsråden ta et initiativ for å få ryddet opp i den konkurransevridende forskjellsbehandlingen av norske og utenlandske skip når det gjelder praksis rundt NOx-avgiften?

Begrunnelse

Alle skip som seiler mellom to eller flere norske havner skal betale en NOx-avgift med mindre de er med i Næringslivets NOx-fond. Det Norske Veritas har kartlagt trafikken og havneanløpene i 2008. Denne oversikten viser at 300 fartøyer fordelt på 230 rederier som ikke er tilknyttet NOx-avtalen seilte mellom norske havner i fjor. Det fremkommer at kontrollarbeidet rundt NOX-avgiftssystemet konsentreres rundt dem som er med i fondet og ikke de mange skipene som står utenfor.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I departementets løpende styringsdialog med Toll- og avgiftsdirektoratet er det angitt at et hovedmål for toll- og avgiftsetaten er å sikre at brukerne får fastsatt korrekt toll og avgift. I dette ligger også at etaten skal utøve en kontrollfunksjon. Innspill fra næringer og private om et kontrollbehov, inngår i etatens løpende risikovurderinger og kontrollprioriteringer.

Departementet er på bakgrunn av oppslaget og brev fra Norges Rederiforbund om det samme, i dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet om den videre håndteringen. På bakgrunn av dette vil direktoratet med det første avholde et møte med NOx-fondet med sikte på å bli orientert om arbeidet som er utført av Det Norske Veritas. Resultatet av dette vil inngå i etatens risikovurderinger om kontrollfrekvensen og kontrollbehovet rettet mot utenlandske skip når det gjelder avgiften på utslipp av NOx. Departementet vil på sin side følge opp anmodningen fra Norges Rederiforbund om et møte, og ellers håndtere saken innenfor den løpende styringsdialogen med direktoratet. Siktemålet med dette er at en gjennom kontroll og andre tiltak skal sørge for at skip som seiler mellom to eller flere norske havner, oppfyller avgiftsplikten.