Skriftlig spørsmål fra Even Westerveld (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:328 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Even Westerveld (KrF)

Spørsmål

Even Westerveld (KrF): Fire barnevernansatte i Oslo har varslet bystyret om at vanskeligstilt ungdom blir feilplassert i barnevernet. De ansatte ønsket å dele sin bekymring for ungdommene med bystyret og varslet derfor bystyret gjennom et brev. Nå blir de truet med oppsigelse og anklaget for å ha brutt taushetsplikten, på tross av at de har anonymisert personopplysningene i brevet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i barnevernet uten å risikere å miste jobben?

Begrunnelse

NRK meldte 7. desember om at ansatte i barnevernet i Oslo har mottatt brev med varsel om mulig oppsigelse som følge av at de har varslet om kritikkverdige forhold i barnevernet i Oslo.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg er opptatt av å ha et mest mulig åpent barnevern. Det vil øke barnevernets legitimitet og synliggjøre dets viktige samfunnsrolle. På et generelt grunnlag mener jeg at barnevernet tydelig og åpent må kunne kommunisere om sitt faglige arbeid og sin virksomhet. Ansatte i barnevernet må også kunne formidle synspunkter om risikoområder og svikt i systemet. Et utadrettet og åpent barnevern som kommuniserer med barn, unge, foreldre og med samfunnet generelt er denne regjeringens mål. At ansatte i barnevernet varsler dersom de mener barn ikke får tilfredsstillende oppfølging og tilbud er viktig og nødvendig for å sikre gode tjenester.

Jeg kan ikke gå inn i den konkrete saken representanten Westerveld tar opp. På et generelt grunnlag vil jeg orientere om følgende:

Alle arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven § 2-4. Fremgangsmåten ved varsling må være forsvarlig og skje innenfor rammene av lovfestet taushetsplikt.

Jeg har registrert at brevet fra de barnevernansatte var publisert på hjemmesiden til bystyret, med begrunnelse i at det ikke var i strid med taushetsplikten.