Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:329 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 11.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): I den nye plandelen i plan- og bygningslova vart det fastsett nye reglar om strandsona. Byggeforbod i 100-metersbelte langs sjøen er stramma inn. Ein har registrert fylkesmannen sin restriktive oppfølging av den nye lova, som ikkje minst folk i m.a. Solund og Askvoll har oppfatta som uforståande og ugunstig for vidare busetnad i desse kystkommunane.
Vil statsråden syte for at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane får politiske signal om at alle kommunane i Sogn og Fjordane får høve til å nytte strandsona til fornuftige prosjekt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet er overført fra kommunal- og regionalministeren.

Det er riktig at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og reglene om dispensasjon er strammet inn i den nye plandelen i plan- og bygningsloven.

I forbindelse med at den nye loven ble satt i kraft, ble forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen sendt på høring.

Hensikten med retningslinjene er å unngå uheldig bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, samtidig som det skal tas hensyn til at forholdene langs kysten er forskjellige. Det er foreslått noe ulike retningslinjer for områder der presset på arealene er stort, og for områder med mindre press på arealene. Alle kommunene i Sogn og Fjordane er etter forslaget plassert i kategorien for områder med mindre press på arealene, der det gis noe større rom for utbygging.

Forslaget til retningslinjer behandles nå videre på grunnlag av høringen. Retningslinjene skal vedtas av Kongen.