Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:332 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 09.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er begrunnelsen for at statsråden velger å overprøve en samlet helse- og sosialkomite i Oslo bystyre og heller insisterer på å gjennomføre oppheving av husleiereguleringsloven fra 1.1.2010 med det resultat av at flere av Oslos beboere i verste fall kan bli husløse fra nyttår som følge av manglende regelverk for husleietilskudd?

Begrunnelse

Husleiereguleringsloven som ble innført i 1915 ble i 1999 vedtatt opphevet over en tiårsperiode, slik at den skulle forsvinne fra januar 2010 og slik at beboerne som ble berørt av lovendringen fikk rimelig tid til å forberede seg på konsekvensene av denne.
Bare i Oslo er det 3500 husleieregulerte boliger som etter lovendringen vil få en betydelig høyere husleie. Et ikke uvanlig eksempel er at en husleie som i dag er på kr. 8000 pr. mnd øker til kr. 14000 pr mnd fra 1.1.2010. Et flertall av dem som bor i disse boligene er eldre og aleneboende, og for å bistå disse har Kommunaldepartementet og Byrådet utarbeidet et forslag til en midlertidig forskrift om husleietilskudd, som beboerne kan søke om å få. Denne forskriften er imidlertid fortsatt ikke vedtatt, og det er bare tre uker igjen til lovendringen skal tre i kraft og det hersker usikkerhet om hvilke av dagens beboere som vil være kvalifisert til å få støtte og som fortsatt har økonomisk mulighet til å bli boende i sin nåværende bolig.
På denne bakgrunn har en samlet helse- og sosialkomite (bestående av representanter fra samtlige partier) i Oslo bystyre bedt om at den endelige opphevingen av husleiereguleringsloven utsettes et halvt år, slik at de berørte beboerne får en rimelig tid til å vite om de faller inn under ordningen om husleietilskudd eller ikke.
Dette syn støttes også av leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Heikki Holmås fra regjeringspartiet SV, skriver bl.a. følgende på sin egen blogg 30. oktober i år:

"Vår Regjering har tatt initiativ overfor Oslo kommune om å få på plass en støtteordning som hjelper en god del av de som sliter, men ordningen er ikke klar før i desember. Det er utrolig fortvilende for alle de som ikke vet om de har råd til å bli boende og som ikke får vite husleien før 1. desember. Derfor mener jeg at det ville være riktig å utsette opphevingen av husleiereguleringsloven og pålegge huseierne som nå setter opp loven en meldeplikt til det offentlige, slik at alle de som har behov for hjelp får det."

I følge Aften 8. desember i år fastslår statssekretær Hege Solbakken i kommunal- og regionaldepartementet imidlertid at det er uaktuelt å utsette avviklingen slik et samlet bystyre i Oslo har bedt om - og slik Heikki Holmås tar til orde for, selv om hun erkjenner at forskriften skulle vært på plass tidligere.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I 1999 vedtok et bredt sammensatt stortingsflertall at husleiereguleringsloven skulle avvikles. Avviklingen skulle skje gradvis over en ti års periode fra 1. januar 2000. Ved kommende årsskifte oppheves derfor reguleringen. Til tross for en gradvis husleieøkning i denne perioden vil noen oppleve en forholdsvis stor økning i husleien etter nyttår. En slik utvikling forutså Stortinget da det vedtok avviklingen i 1999, jf. Innst. O. nr. 43 (1998–99) side 13 flg.

I 2007 gjennomførte NIBR på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet en kartlegging av leieforhold som omfattes av husleiereguleringslovens kap. II. Basert på tilgjengelige datakilder, samt spørreundersøkelser til leietakere og utleiere anslo NIBR at det fortsatt var om lag 3 500 regulerte leieforhold i Oslo. NIBR pekte imidlertid på at det var stor usikkerhet knyttet til dette estimatet. Mye kan tyde på at dette anslaget var for høyt. Frem til nå har drøyt 360 personer vært i kontakt med Oslo kommune og varslet at de vil ha behov for hjelp. Vi anslår derfor at tallet nå er langt lavere en det som NIBR – rapporten anslår. Mange leietakere i slike leieforhold har trolig allerede valgt å tilpasse seg til Stortingets vedtak.

For å sikre at leietakere over 67 år og leietakere med lang botid kan fortsette å bo i sine boliger også etter at loven avvikles, innføres det et nytt husleietilskudd fra kommende årsskifte. Forskriften som regulerer ordningen er enda ikke vedtatt. Den viktigste årsaken til dette er at man i arbeidet med å etablere tilskuddet har vært avhengig av å følge den ordinære budsjettprosessen i både stat og kommune. De viktigste forhold knyttet til det nye tilskuddet har derimot vært kjent siden juni. Det var da klart hvem av dagens beboere som var kvalifisert til å få støtte. Det var også klart hva tilskuddet ville utgjøre for den enkelte støtteberettigede. Det har blitt foretatt endringer på senere tidspunkt, men disse endringene har kun vært forbedringer av ordningen.

Oslo kommune har ved flere anledninger garantert meg at alle som er berettiget støtte skal få søknaden sin behandlet raskt. Alle som har sendt inn fullstendig søknad til Oslo kommune innen 23.12.2009 vil få utbetalt tilskudd innen nyttår. Søknader som kommer inn etter dette vil bli behandlet fortløpende. For de som på et senere tidspunkt blir klar over at de er berettiget støtte vil det være mulig å få etterbetalt støtte fra 1. januar 2010. Det vil være mulig å komme inn under ordningen i hele fem års perioden. Oslo kommune har også forsikret meg om at alle skal sikres et botilbud.

På bakgrunn av ovennevnte momenter ser jeg ikke grunn til å foreslå utsettelse av Stortingets vedtak om å oppheve reguleringen 1. januar 2010.