Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:334 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 09.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede har mottatt et brev fra en pasient hvor vedkommende blir gitt beskjed om at hun får time til behandling i oktober selv om hun i henhold til pasientrettighetsloven skulle hatt behandling senest i april. Dette er slik undertegnede ser det svært uheldig.
Kan statsråden redegjøre for hvorvidt pasientenes rettigheter knyttet til tidsfrist for behandling er reel, og videre, hvilke rettigheter pasienter har i slike situasjoner?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt et brev fra en pasient, hvor vedkommende blir gitt beskjed om at hun får time til behandling i oktober, selv om hun i henhold til pasientrettighetsloven skulle hatt behandling senest i april. Dette er slik undertegnede ser det svært uheldig.
Jeg siterer fra brevet:

"Din henvisning er vurdert av overlege/professor NN ved Akershus universitetssykehus. Vi vurderer din helsetilstand slik at helsehjelpen skal starte senest 08.04.09. Etter lov om pasientrettigheter har du rett til nødvendig helsehjelp innen denne dato. Du har fått time tirsdag 20.10.09."

Dette er slik undertegnede ser det, en relativt stor selvmotsigelse, og et tydelig bevis på brudd knyttet til pasientrettighetsloven.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til denne spesifikke saken, som dessverre er langt fra enestående i det norske helsevesenet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter pasientrettighetsloven § 2-2 skal det vurderes om en pasient som henvises til sykehus m.m. har slik rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som omhandlet i lovens § 2-1. Dersom pasienten har slik rett skal det fastsettes en frist for når faglig forsvarlighet krever at pasienten senest skal få helsehjelpen. Pasienter som har en slik rettighet skal underrettes om dette og om fristen. I underretningen skal pasienten også gis opplysning om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved klage.

Dersom den nødvendige helsehjelpen ikke er mottatt innen utløpet av den fastsatte fristen, har pasienten rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter i utlandet. Ved fristbrudd kan pasienten ta kontakt med HELFO Pasientformidling som vil skaffe et tilbud hos offentlig eller privat tjenesteyter i Norge eller i utlandet.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan redegjøre for denne konkrete saken. I spørsmålet siteres kun en del av brevet fra sykehuset, men slik sitatet fremstår, er jeg enig i at det kan virke selvmotsigende. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det foreligger en feilskrift eller misforståelse. En henvendelse til sykehuset vil kunne oppklare om dette er tilfelle. Det burde uansett vært informert om muligheten pasienten ved fristbrudd har til å anmode HELFO Pasientformidling om å skaffe et tilbud om den nødvendige helsehjelpen uten opphold, jf. prioriteringsforskriften § 5.

Generelt kan jeg si at det dessverre forekommer fristbrudd i en del tilfeller, og at det naturligvis er et mål å unngå dette.