Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:342 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 17.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Under justisdebatten her i Stortinget den 3. desember, framkom det at Justisdepartementet arbeider med en stortingsmelding om organisert kriminalitet.
Når kan Stortinget forvente å få denne til behandling?

Begrunnelse

Kriminalitetsbildet i Norge preges av økt globalisering som har medført en tilstrømming av utenlandske kriminelle aktører og nettverk, og utenlandske kriminelle grupper er i stadig økende grad involvert i organisert kriminalitet. Kriminaliteten som skjer i regi av disse miljøene og nettverkene er et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig tyder det også på en tendens i retning av at disse organiserte kriminelle miljøene går stadig lengre når det gjelder bruk av trusler og ulike former for press mot selve strukturen i norsk rettsvesen. Dette er en svært alvorlig utvikling, og et angrep på fundamentale samfunnsstrukturer som ikke kan aksepteres innenfor rammen av rettsstatlige og demokratiske prinsipper.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bekjempelse av organisert kriminalitet er en prioritert oppgave og den innsatsen som skal rettes inn mot dette i årene fremover bør ha en bred politisk forankring. Jeg vil derfor invitere Stortinget til en debatt om problemområdet.

For å ha et godt utgangspunkt for en slik debatt er det viktig med et solid grunnlagsdokument som både beskriver utfordringer og hvordan man kan møte disse på en fremtidsrettet måte. Jeg tar derfor sikte på å fremme en stortingsmelding om organisert kriminalitet i stortingssesjonen 2010-2011.

For øvrig vil jeg nevne at jeg lanserte en 10 punkts tiltaksliste i august i år for å bekjempe slik kriminalitet. Jeg har også besluttet at det skal etableres en ”innsatsstyrke” som skal styrke samarbeidet mellom Kripos og de lokale politidistriktene i tillegg til at UP skal styrke sin rolle også på dette feltet. For en nærmere omtale vises det til Prp. 1 S (2009-2010) fra Justisdepartementet.

Politidirektoratet har også utarbeidet en rapport utgitt i mai 2009 om organisert kriminalitet (2009/03). Rapporten gir et overordnet perspektiv på områder hvor det er en særlig risiko for en negativ utvikling med forslag til innsatsområder.