Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:366 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er justisministeren tilfreds med en situasjon i politi-Norge hvor det ikke er mulig å levere anmeldelser for blind vold på en søndag og blind vold ikke blir straffeforfulgt, som i denne saken?

Begrunnelse

I Aftenposten 27. november kunne man lese et innlegg fra en mor til et offer for blind vold. Historien hun fortalte var rystende. Etter å ha blitt utsatt for blind vold gikk hennes sønn til politiet dagen etter, en søndag, for å anmelde forholdet. Sønnen fikk der beskjed om at de ikke tok i mot anmeldelser på søndager. Saken ble senere henlagt av politiet, på tross av at vitner bekreftet hendelsesforløpet og gjerningsmannen ble funnet. Klagen på henleggelsen ble avvist av statsadvokaten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det hører under påtalemyndighetens kompetanseområde å ta avgjørelser om etterforskning av straffesaker. Riksadvokaten er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden. Jeg kan derfor ikke gå inn på enkeltsaker eller de vurderinger som ligger til grunn for den påtalemessige avgjørelsen.

Når det gjelder Sunnmøre politidistrikts mottak av anmeldelser, får jeg opplyst fra Politidirektoratet at selv om distriktet ikke har operative kriminalvakter døgnet rundt, er dette selvsagt ikke til hinder for at det blir inngitt anmeldelser og iverksatt etterforskning utenfor normal arbeidstid. Det blir da gjort en vurdering av om noe eller alt kan vente til neste arbeidsdag.

Til den konkrete hendelsen har Politidirektoratet følgende opplysninger:

”Politipatruljen på stedet observerte at det forelå en alvorlig tannskade og ingen ledige ambulanser var tilgjengelige. Av den grunn prioriterte politiet å kjøre fornærmede til legevakten på sykehuset. Fornærmedes to kammerater fikk også være med. De ankom legevakta ca kl 04 om søndagsmorgenen og fornærmede fikk beskjed om å komme og anmelde forholdet neste dag, på mandag. Det var ingen diskusjon eller misnøye med dette fra fornærmedes side. Fornærmede sa ingenting om at han ønsket å anmelde dette samme dag. Fornærmede møtte da også opp på mandagen og avga sin forklaring, kl. 1321.”

Sunnmøre politidistrikt har et budsjett i 2009 på 137,5 mill en økning på 7,2 % fra 2008. Bemanningen i 2009 var på ca 220. I tillegg fikk distriktet 3,2 mill kr i forbindelse med Regjeringens tiltakspakke i år.

Vold på offentlig sted er en trussel mot samfunnet og vi har derfor satt inn en rekke tiltak som omfatter både straffeskjerpelse, reduserte skjenketider og en betydelig ressursøkning til politiet, for å oppnå økt tilstedeværelse på steder og til tider hvor det erfaringsmessig skjer kriminelle handlinger.

Regjeringen la i desember 2008 frem siste delproposisjon om endringer i straffeloven 2005. Her realiserte vi målsetningen i Soria Moria-erklæringen om skjerpet straff for grov vold, drap og seksuallovbrudd. Regjerningen valgte den gang en ny strategi for ønsket straffskjerping – konkrete uttalelser om hvor mye normalstraffenivået skal justeres opp. I gjennomsnitt ble det foreslått å skjerpe straffene med ca. 30 %, og for enkelte voldslovbrudd hele 50 %. Lovendringen er vedtatt som lov 19. juni 2009 nr. 74. Den nye straffeloven ble behandlet i stortinget våren 2009.

Videre kan jeg opplyse at Regjeringen har i perioden 2006-2009 sørget for å øke politiets budsjett med 2 milliarder kr. I 2010 økes budsjettet med hele 1,3 milliarder kroner. For å følge opp bemanningsbehovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020” fra 2008, har vi øket opptaket ved Politihøgskolen til 720 elever i 2010. Til sammenligning kan nevnes at det i perioden 2006 – 2009 er tatt opp 648 flere politistudenter enn i perioden 2002 – 2005. Videre ble det i forbindelse med tiltakspakken i januar i år opprettet 460 nye sivile stillinger til politi- og lensmannsetaten. I praksis betyr dette at om lag 280 polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid. Som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, er det gjort avtale om å øke arbeidstiden for mange politiansatte med en time. Dette representerer ytterligere en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet. Vi vil følge opp denne investeringen i økt politikraft slik at den omsettes i bedre forebygging, økt oppklaring og et mer synlig og tilgjengelig politi for publikum.

Jeg kan forsikre deg om at jeg holder meg fortløpende orientert om utviklingen i politiet, herunder oppfølgingen av straffesaker, og at jeg følger opp regjeringens mål om å skape trygghet for publikum lokalt.