Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:344 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva ble resultatet av den kontakten statsråden ville ta til NSB mht. billettsamarbeid mellom NSB og Timesekspressen i den krevende materiellsituasjon og begrensede kapasitet som NSB har nå, (ref. svar på spm. nr. 125); hva har statsråden besluttet etter kontakten med NSB?

Begrunnelse

Undertegnede tok i spørsmål 125 opp behovet for fortsatt billettsamarbeid mellom NSB og Timesekspressen / nettbuss. I svar gitt fra statsråden datert 6.11.09 sier statsråden at opphør av billettsamarbeidet vil føre til mindre fleksibilitet enn i dag. Videre at ved modernisering og oppgradering av deler av togparken har NSB en krevende materiellsituasjon. Videre at det kan stilles spørsmål ved tidspunktet for å si opp avtalen.
Det er en avgjørende fleksibilitet for reisende at billettsamearbeidet fortsetter.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som representanten Schou riktig peker på, skrev jeg i mitt svar til skriftlig spørsmål nr. 125 at jeg ville ta opp med NSB om selskapet hadde vurdert tidspunktet for oppsigelsen av billettsamarbeidet mellom NSB Persontog og Nettbuss på strekningen Mysen – Oslo i lys av den krevende materiellsituasjonen persontogvirksomheten har vært oppe i.

NSB har i den forbindelse opplyst meg om at programmet med teknisk oppgradering og modernisering av deler av NSBs togmateriell allerede er godt i gang, og at effektene av denne innsatsen gradvis vil melde seg. Slik jeg forstår NSB, vil de kapasitets- problemer som oppgraderingsprogrammet har ført med seg, derfor bli redusert i tiden framover.

NSB innførte som kjent timesfrekvens på strekningen Mysen-Oslo 14. desember 2008, men har valgt å videreføre billettsamarbeidet mellom buss og tog ut 2009. Når nå NSB Persontog avslutter dette samarbeidet med Nettbuss, fører dette til et dårligere tilbud og mindre fleksibilitet for de reisende sammenlignet med tidligere, selv om NSB argumenterer med at frekvensen på togtilbudet nå er så god at dette tilbudet står på egne ben.

På den annen side har kundene på denne strekningen i et drøyt år nytt godt av et samarbeid mellom tog og buss, med rimelig god frekvens på begge transportslagene, uten at dette har medført økt billettpris. Dette er imidlertid en løsning og et tilbud som reisende på flere andre strekninger hvor tog og buss går mer eller mindre parallelt, ikke har hatt tilgang til. Jeg er, slik dette blant annet fremgår i St.meld. nr. 21 (2008-2009) Om virksomheten til NSB AS, opptatt av at det utvikles et attraktivt busskollektivtilbud i nært samspill med jernbanen. I så måte har billettsamarbeidet på strekningen Mysen – Oslo pekt i riktig retning. I den dialogen departementet som eier legger opp til å ha med NSB om dette framover, er det ønskelig at det fra NSBs side arbeides fram løsninger som i større grad enn i dag gir kunden mulighet til å velge mellom buss og tog.