Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:348 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forbindelse med oppstarten av utbyggingen på jernbanestrekningene Oslo-Ski og jernbanestrekninger på Vestfoldbanen er det kommet inn ønsker om at strekningene skal bygges ut til høyhastighetstog med hastighet på over 250 km/t.
Kan statsråden redegjøre for hvor store ekstrakostnader dette kan medføre, eller er det ingen økte kostnader forbundet med å øke hastigheten for tog fra ca 200 til 250 km/t eller mer?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket opplyser at etaten har foretatt en vurdering av hvilke kostnadsøkning prosjektet Oslo – Ski (Follobanen) kan bli påført dersom det dimensjoneres for en hastighet på 250 km/t i stedet for 200 km/t. Det vesentligste bidrag til kostnadsøkning vil være økt tverrsnitt i tunnelen(e) med tilhørende større masseuttak samt oppdimensjonering av vann- og frostsikringskonstruksjonen. For et tunnelkonsept med ett stort dobbeltsporet løp (og ca. 19 km tunnel), drevet på konvensjonelt vis ved sprenging, utgjør denne økningen ifølge Jernbaneverket ca. 600 mill. kroner. For et tunnelkonsept med to separate løp, drevet på konvensjonelt vis ved sprenging utgjør økningen ca. 1 100 mill. kroner. Dersom tunnelene drives med tunnelboremaskin, vil økningen i tverrsnitt være mindre, og derfor bidra til en noe lavere kostnadsøkning. Kostnadstallene knyttet til bruk av tunnelboremaskin er beheftet med noe mer usikkerhet.