Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:349 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ifølge Adresseavisen onsdag 9. desember skal Jernbaneverket straks i gang med å grovsile 17 forskjellige forslag til by godsterminal for jernbanen i trondheimsregionen. 8 av forslagene innebærer en løsning med bil, båt og bane, mens 9 løsninger inneholder en løsning med bare bil og bane. Både Regjeringen og stortingsflertallet er enige om målet om å få en større del av godset over på båt.
Mener statsråden det er ønskelig at ny godsterminal i trondheimsregionen bør ligge i tilknytning til havn?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 / Innst. S. nr. 300 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, er det satt som mål å legge til rette for en dobling av godskapasiteten og kjøring med inntil 600 meter lange tog både på Nordlandsbanen og Dovrebanen. Overføring av gods fra veg til bane- og sjøtransport er en del av en samlet godsstrategi for å styrke framkommelighet og konkurransekraft for næringslivet, samt oppnå en mer miljøvennlig og bærekraftig godstransport.

Samferdselsdepartementet mener derfor det er viktig å få vurdert framtidig kapasitets- og terminalbehov i Trondheimsområdet. Departementet har gitt Jernbaneverket, i samråd med Statens vegvesen, i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminal, arealbruk og tilførselsveger til godsterminalen i Trondheimsområdet. Kystverket deltar også i arbeidet for å ivareta interesser knyttet til havn og kopling til sjøtransport. I tillegg deltar Trondheim Interkommunale Havn i prosjektgruppen for prosjektet.

En velfungerende jernbanegodsterminal vil være et helt sentralt element i et framtidig logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Usikkerhet knyttet til framtidig kapasitetsbehov tilsier at det i arbeidet må søkes etter fleksible konsepter som muliggjør en trinnvis utbygging. Det skal analyseres et nullalternativ med eksisterende terminal på Brattøra samt ulike alternative løsninger; herunder én stor ny terminal eller en delt løsning. Alternativer med og uten havnetilknytning vil bli vurdert opp mot hverandre.

Det er Samferdselsdepartementet sin vurdering at opplegget for KVU-arbeidet er strukturert og godt. KVU-arbeidet forventes ferdigstilt sommeren 2010.