Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:351 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Kan statsråden konkretisere hvilke endringer SVs program faktisk innebærer når det gjelder vurderingssystemet i ungdomsskolen, og når kan stortinget eventuelt forvente å få seg forelagt sak om karakterer og vurderingssystem for ungdomsskolen?

Begrunnelse

Karakterer og vurdering opptar mange i skolen, og det hersker uklarhet om hva som vil være regjeringens politikk på dette feltet. Formuleringene i SVs arbeidsprogram og i Soria Moria II står delvis i motstrid til hverandre, og det er derfor behov for en avklaring om hva norsk skole kan forvente seg mht. endringer i dagens karakter- og vurderingssystem.

I SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 heter det:

"Dagens vurderingsformer i ungdomsskolen og i videregående opplæring gir ikke en tilstrekkelig god tilbakemelding på elevenes arbeidsinnsats og prestasjoner, og er for vilkårlig. SV ønsker derfor å utrede endringer i systemet for vurdering i ungdomsskolen og videregående opplæring med sikte på å forbedre dagens vurderingssystem. Målet med en slik utredning må være å finne vurderingsformer som gir en mer presis og helhetlig tilbakemelding til eleven, og som sier fra om eleven er klar for å gå videre i utdanningsløpet eller ikke. Et godt system for vurdering må inneholde krav til en mer løpende evaluering av hvor godt eleven ligger an i forhold til kompetansemålene på gjeldende trinn, ha større fokus på hva elevene må arbeide med for å forbedre seg og bidra til motivasjon framfor sortering.
Utredningen må også vurdere endringer i opptaksystemet til høyere utdanning."

I Soria Moria II heter det:

" - beholde karakterene på ungdomstrinnet, men samtidig forbedre vurderingssystemet og lærernes kompetanse til å vurdere"

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Elevvurdering var omtalt som et eget satsingsområde i Soria Moria 1, og satsingen er nå videreført med Soria Moria 2. Om vurdering står det her at regjeringen vil beholde karakterene på ungdomstrinnet, men samtidig forbedre vurderingssystemet og lærernes kompetanse til å vurdere.

Vurdering er et svært viktig tema og en kjerneoppgave i skolen. Vurdering i form av faglige tilbakemeldinger fra lærer til elev, skal gis gjennom hele grunnopplæringen. Fra og med 8. årstrinn, skal disse tilbakemeldingene også inkludere en tallkarakter.

Det er godt dokumentert at systematisk vurdering av elever er et område som ikke har vært høyt nok prioritert i norsk skole. For ofte har tilbakemeldingene til elevene vært for generelle. Den overordnede målsettingen for endringene i vurderingssystemet er å øke læringsutbyttet for alle elever, lærlinger og voksne. Faglige og relevante tilbakemeldinger fra lærere, instruktører og medelever er en helt sentral del av læringsprosessen. Elevene har krav på informasjon om hvor de står i forhold til faglige mål.

Kunnskapsdepartementet fastsatte nye forskrifter til opplæringsloven og privatskoleloven om individuell vurdering i grunnopplæringen med virkning fra 1. august 2009. Forskriften understreker underveisvurderingens betydning for læring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget.

Utdanningsdirektoratet driver et omfattende arbeid for å bedre vurderingskompetansen og -kulturen i skolen. Gjennom prosjektet ”Bedre vurderingspraksis”, har Utdanningsdirektoratet siden 2007 samarbeidet med 78 læresteder i en utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Prosjekt er et godt eksempel på kunnskapsbasert og systematisk arbeid for å forbedre opplæringen der alle parter i sektoren er involvert, fra elev, lærer og rektor, til skoleeier, fylkesmann og universiteter og høyskoler. Direktoratets arbeid på vurderingsfeltet vil fortsette også i denne Stortingsperioden. Kjennetegn på måloppnåelse skal innarbeides i veiledninger til læreplaner for fag som utvikles av Utdanningsdirektoratet. Bruk av kjennetegn på måloppnåelse vil kunne bidra til en felles nasjonal retning på det lokale vurderingsarbeidet. Økt vurderingskompetanse blant lærere er også et prioritert område i etterutdanningen av lærere og instruktører. Samlet sett viser dette at regjeringen legger stor vekt på, og prioriterer tiltak, som vil bidra til en mer lik vurderingspraksis som fremmer læring.

Det er ingen uklarhet om hva som vil være politikken på dette feltet. Det er heller ingen motstrid i spørsmålet om vurdering og karakterer mellom SVs program og Soria Moria II. Jeg gjør på generelt grunnlag oppmerksom på at koalisjonsregjeringen styrer etter regjeringsplattformen og ikke etter enkeltpartiers program. For øvrig er individvurdering allerede omtalt for Stortinget i St.meld. nr. 16 for 2006/2007. Det planlegges ingen nye framlegg for Stortinget om dette.