Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:354 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 11.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Arbeids- og sosialkomiteen har mottatt brev datert, 24. november d.å., fra en fortvilt mor som, gjennom fem år, har opplevd at hennes datter har fått mangelfull saksbehandling i Nav-systemet. Hun reagerer svært sterkt på at det synes å være enkelt å skylde på rot i systemet når saksbehandlingen på det nærmeste er ikke-eksisterende.
Hvordan vil statsråden sikre en verdig saksbehandling, og hvilke tiltak vil hun iversette ovenfor Nav i de tilfeller saksbehandlingen representerer et budd med forvaltningsloven?

Begrunnelse

Datteren fikk diagnosen ME (kronisk utmattelsessyndrom) i Norge i januar 2005. Som student i Storbritannia fikk hun allerede diagnosen i 2003. I årene etterpå har det vært en evig kamp mot det norske offentlige systemet for at hun skal kunne motta den økonomiske støtten hun mener å ha krav på.
Den 13.01.09 søkte datteren Nav Oslo om ytelsen ung ufør. Den 22.04.09 mottar datteren et brev fra Nav Oslo som sier at:

"...søknaden/klagen er mottatt av Nav 16.01.09, og at man kan forvente et svar innen 01.08.09."

Videre står det:

"Dersom saken din ikke blir avgjort i løpet av denne tiden, vil du høre nærmere fra oss."

Den 09.09.09 kontaktet jentas familie Nav for å purre opp saken. De fikk da beskjed om "at søknaden er registrert mottatt, men at papirene har blitt borte". På spørsmål om hvordan dette kunne skje fikk man som svar "om at dette skjer ofte". Det gis beskjed om at søknaden må sendes på nytt. Dette blir således gjort - både per post og på e-post til saksbehandleren familien snakket med.
Den 11.11.09 ringte familien på nytt til Nav Oslo for å få status på behandlingen av søknaden. De blir da satt i kontakt med Nav Forvaltning hvor de blir fortalt

"...at søknaden nok en gang er borte og at det er derfor familien ikke har fått noe svar."

Familien ba da vedkommende i Nav Forvaltning om å finne ut hva som har skjedd, og hvorfor de har klart å "miste" søknaden nok en gang. Samme dag ble familien kontaktet av Nav Forvaltning om at de hadde "funnet søknaden i en haug på et kontor". Etter å ha studert den, mente saksbehandleren i forvaltningen at det
"...mangler papirer fra en tidligere saksbehandling som må legges til grunn for at det kan tas en avgjørelse".

Han ønsket at familien skulle kontakte Nav-kontoret i datterens tidligere bostedskommune, Moss, for at de skal sende papirene som mangler. Familien krevde da at Nav Oslo selv må kunne kontakte Nav Østfold for å få de nødvendige papirene. Etter dette har familien ikke fått noen ny informasjon. Den 25.10.09 ble det fra familiens side sendt en klage på mangelfull saksbehandling til Sivilombudsmannen, jf. bestemmelser i forvaltningsloven.
Familien reagerer sterkt på at det er så enkelt å skylde på rot i systemet når saksbehandlingen på det nærmeste er ikke-eksisterende. Datteren har vært avhengig av Nav-systemet de siste 5 årene. I dette tilfellet opplever de pårørende at Nav tapper datteren for energi. Tiden dette tar og behandlingen hun får, medfører at hun i realiteten blir sykere. Det er en fortvilet situasjon å oppleve at kontakten med det offentlige system og Navs saksbehandlingsrutiner medfører at hverdagen til datteren oppleves som uforutsigbar og utrygg.
Undertegnede mener det er kritikkverdig at papirer påført personopplysninger tilsynelatende flyter rundt i Nav-systemet uten noen som helst form for kontroll og konfidensiell behandling. Det er videre uakseptabelt at den som søker hjelp hos velferdsstaten blir bedt om å fremskaffe saksopplysninger som ligger i Nav-systemet men i et annet distrikt. Jeg håper statsråden også deler det syn at det må være enklere at Nav selv innhenter nødvendig opplysninger som ligger i eget system, og at dette også vil redusere risikoen for at man får tilsendt feil opplysninger. Jeg håper også at statsråden deler mitt syn i at denne saken representerer en uakseptabel saksbehandling på flere områder, og at dette representerer et klart brudd på forvaltningsloven.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg synes det er beklagelig at brukere opplever at saksbehandlingen ved arbeids- og velferdsforvaltningen er mangelfull. Dette er ikke i tråd med målene for NAV-reformen som bl.a. skal gjøre det enklere for brukerne og at tjenestene bedre skal tilpasses brukernes behov. I retningslinjene for Arbeids- og velferdsetatens virksomhet er god brukeroppfølging fremhevet. I den forbindelse er det lagt vekt på at redusert saksbehandlingstid skal stå sentralt i etatens arbeid.

Det er ikke akseptabelt at sakspapirer forsvinner. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at deler av brukers sak har vært til behandling i Trygderetten. Dette kan være en årsak til at sakspapirene ikke kunne gjenfinnes i Arbeids- og velferdsetaten på det aktuelle tidspunktet. Selve behandlingen i Trygderetten har også medvirket til at denne saken dessverre har tatt lang tid. Jeg har imidlertid fått forsikringer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om at denne saken nå vil bli fulgt opp.

Uavhengig av dette tilfellet har jeg bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å iverksette tiltak for forenkle og forbedre dokumenthåndteringen i Arbeids- og velferdsetaten. Jeg er informert om at dette arbeidet er godt i gang. I 2010 planlegges etablering av en pilot for elektronisk dokumenthåndtering i ett fylke. Avhengig av erfaringer fra piloten planlegges en gradvis implementering i de øvrige fylker. Elektronisk dokumenthåndtering forventes å gjøre innhenting, overføring og behandling av saksdokumenter i Arbeids- og velferdsetaten både sikrere, betydelig enklere og mer effektiv enn i dag. Dette vil være en fordel som kommer både brukere og etaten til gode.