Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:355 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 11.12.2009
Besvart: 17.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er stor uro i Solør i Hedmark angående redusert åpningstid av lensmannskontorer. I Våler i Solør skal det stenges 3 dager i uken fra 1. februar 2010. Politibemanningen er også redusert kraftig fra 2004 da det var 13 operative tjenestemenn til nå kun 7 i Solør.
Hvordan vil Statsråden bidra til at trygghet og service for folk flest når de trenger dette, uansett ukedag og klokkeslett, er på et akseptabelt nivå?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet om åpningstider på lensmannskontorene er i stor grad et spørsmål om å utnytte ressursene på en slik måte at det gir en best mulig polititjeneste for hele distriktet.

Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, først og fremst fordi det er utdannet for få politifolk. Derfor har regjeringen øket opptaket ved Politihøgskolen til 552 elever i 2009 og til 720 elever i 2010. Til sammenligning kan nevnes at det i perioden 2006 – 2009 er tatt opp 648 flere politistudenter enn i perioden 2002 – 2005. I tillegg kommer som nevnt det rekordhøye opptaket i 2010. Dette gjør vi for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020” fra i 2008.

I tiltakspakken som ble lagt fram i januar er det opprettet 460 nye sivile stillinger til politi- og lensmannsetaten. I praksis betyr dette at om lag 280 polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid. Hedmark politidistrikt fikk i denne forbindelse 17 årsverk.

Som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, er det gjort avtale om å øke arbeidstiden for mange politiansatte med en time. Dette representerer ytterligere en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk.

Hedemark politidistrikt skal gjennom denne avtalen få frigjort mer enn 250 timeverk pr. uke.

Regjeringen har i perioden 2006-2009 sørget for å øke politiets budsjett med 2 milliarder kr. I 2010 økes budsjettet med hele 1,3 milliarder kroner. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet.

Det er politimesteren som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og politimesteren vurderer om de tildelte ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Spørsmålet er derfor forelagt Politidirektoratet som opplyser at Hedmark politidistrikt i stor grad har lagt om tjenesten fra reservetjeneste til døgnkontinuerlig aktiv tjeneste der det har vært mulig. Dette har mange fordeler for publikum og bidrar til økt trygghet og service for folk flest.

I de tilfelle hvor ressurssituasjonen ikke gjør det mulig å ha åpent lensmannskontor i alle kommuner fem dager i uka, og samtidig opprettholde en tilstrekkelig politiberedskap, er Hedmark politidistrikts klare prioritering å "skjerme beredskapen”.

For så vidt gjelder åpningstider ved lensmannskontorene, er politimesterens generelle direktiv at driftsenhetene skal tilpasse åpningstidene til det behov som til enhver tid foreligger. I de tilfelle man finner det riktig og forsvarlig å redusere åpningstiden, er det en grunnleggende forutsetning at publikum lett skal kunne orientere seg om når kontoret er åpent, og hvor man eventuelt kan henvende seg når det er stengt.

Beslutningen om, i alle fall foreløpig, å redusere åpningstiden i Våler er etter politimesterens oppfatning helt i tråd med det direktiv driftsenhetene har fått om å innrette ressursbruken slik at den samlet sett gir best polititjenester til publikum. For øvrig har lensmannskontoret på Flisa åpent alle virkedager. Avstanden mellom lensmannskontorene i Våler og på Flisa er ca 10 km. I forhold til behovet for å ha like åpningstider på begge steder opplyses også at den nye passordningen gjør at det bare er kontoret på Flisa som kan utstede pass.

Med hensyn til spørsmålet om endringer i antallet politifolk som er tilknyttet driftsenhet Solør, bemerkes blant annet at driftsenheten har utlyst en stilling som ennå ikke er besatt, og for øvrig har en tjenestemann hospitering ved annen driftsenhet i politidistriktet. Sistnevnte vil formentlig være tilbake i Solør når hospiteringsperioden er over.