Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:357 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 11.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva gjør statsråden for å redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene, herunder blant forskere og leger?

Begrunnelse

Det fremgår av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen Stoltenberg 3 går inn for at faste stillinger skal være hovedregelen i offentlig sektor, for å sikre en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon. Halvparten av legene i offentlige helseforetak har midlertidige stillinger, i følge den norske legeforening. Blant forskere er det en særlig utfordring at det i stor grad gis midlertidige stillinger også etter post.doc, noe som kan forhindre rekruttering av gode forskere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens generelle politikk når det gjelder midlertidige stillinger er videre arbeid for å sikre at fast ansettelse er hovedregel, og at bruken av midlertidige ansettelser bør begrenses. Likeså ønsker Regjeringen å redusere antall midlertidige tilsettinger innen akademia.

Årsakene til utstrakt bruk av deltidsstillinger og midlertidige stillinger i helsetjenesten er sammensatte – og har sammenheng med forhold både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Når det gjelder uønskede deltidsstillinger er det fra departementets side i flere år stilt styringskrav overfor regionale helseforetak om at de skal kartlegge omfang av – samt identifisere og iverksette tiltak mot – uønskede deltidsstillinger i helseforetakene.

Spesialisthelsetjenesten har utdanning som en av sine lovbestemte hovedoppgaver, og ved helseforetakene er det mange utdanningsstillinger. Utfordringer og behov for endringer på området med hensyn til leger, som stortingsrepresentanten spesielt trekker fram, er i utgangspunktet naturlig hjemhørende i dialogen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.