Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:358 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 11.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ta initiativ til å starte arbeidet med å planlegge en langsiktig løsning for et bedre og mer pålitelig togtilbud gjennom Oslo?

Begrunnelse

Togtunellen gjennom Oslo har vært gjenstand for en rekke store forsinkelser og innstillinger i trafikken. Infrastrukturen fremstår også som sårbar. Vi har opplevd at relativt små feil eller enkelthendelser har lammet hele eller store deler av trafikken. De er tatt positive initiativ for å få bukt med disse problemene på kort sikt, men det savnes fra ulike hold en langsiktig løsning for økt kapasitet og redusert sårbarhet for togtrafikken gjennom Oslo.
Oslotunellen er bygget med 2 spor, og er i dag nærmest fullt utnyttet kapasitetsmessig. Etter planen skal det til vest for tunellen stå 4 spor ferdig fra Skøyen til Asker i 2011. Nytt dobbeltspor Oslo-Ski vil gi 4 spor øst for Oslo. Denne økte kapasiteten både til øst og vest for Oslo vil skape økt press på Oslotunellen. I tillegg planlegges det en kraftig økning av godtrafikken på jernbanen i årene som kommer. Det er grunn til å tro at tunellen vil bli en flaskehals for togtrafikken i årene som kommer.
Denne problemstillingen ble tatt opp med statsråden i forbindelse med Stortingets behandling behandlingen av innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, men statsråden besvarte ikke mitt spørsmål.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har som kjent satt i gang et omfattende prosjekt for å forbedre driftsstabiliteten på strekningen Lysaker-Etterstad, inkludert Oslo S og Oslo-tunnelen. Hovedtyngden av infrastrukturen vil bli fornyet og oppgradert. Innerstrekningene mellom Asker, Ski og Lillestrøm vil i neste omgang bli fornyet ut fra samme prinsipper og systematikk. Det vises bl.a. til nærmere omtale i Prop. 1 S for 2010, side 119. I forkant av ruteplan 2012 vil det bli gjennomført flere tiltak som vil forbedre kapasiteten på strekningen Oslo S – Lysaker. Dette omfatter bl.a. infrastrukturtiltak for å utnytte signalressursene best mulig og operative tiltak knyttet til togframføringen.

I tillegg til dette skal Jernbaneverket i 2010 og 2011 utrede det langsiktige behovet for å øke kapasiteten i Oslo-området i lys av framtidige transportbehov. Utredningen skal bl.a. analysere ulike kapasitetsøkende tiltak med utgangspunkt i dagens infrastruktur opp mot behovet for helt nye bane- og stasjonsløsninger i Oslo. I tillegg til kapasitetsanalyser vil det være behov for å samordne utredningsarbeidet med Oslo kommune for å identifisere utfordringer og muligheter på lang sikt i å utvikle en samlet areal- og transportstrategi.

Utredningsarbeidet vil bl.a. inngå som grunnlag for etatenes planforslag til Nasjonal transportplan 2014-2023.