Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:359 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 11.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ofotbanen Drift A.S søker departementet om tilgangsrett til å kjøre person og charter tog på det nasjonale jernbanenettet, på samme måten som det tidligere Ofotbanen A.S hadde. Jernbanetilsynet har gitt selskapet alle nødvendige sertifikater for transport av gods og passasjerer. Av hensyn til planlagte reise og ikke minst charter aktiviteter, haster det med å få på plass tilgangsretten.
Vil statsråden sørge for at tilgangsrett på det nasjonale jernbanenettet snarest tildeles Ofotbanen Drift A.S?

Begrunnelse

Det er et sterkt behov for å øke persontrafikken både på Ofotbanen som på hele det nasjonale jernbanenettet. Ofotbanen Drift A.S har planene klare for en omfattende persontrafikk satsing. For Narvik og Ofoten regionen vil en slik persontrafikk innebære adskillig meraktivitet. Også for selskapets utvikling og muligheter i markedet er det avgjørende at Ofotbanen Drift A.S snarest gis tilgangsrett på det nasjonale jernbanenettet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ofotbanen Drift AS har i brev 9. desember 2009 bedt om et møte med departementet så raskt som mulig for å diskutere muligheten til å få tilgangsrett på samme grunnlag og med samme omfang som Ofotbanen AS hadde. På grunn av ferieavvikling opplyste departementet i brev 14. desember 2009 til Ofotbanen Drift AS at det ikke var mulig å få til et slikt møte før jul, men at det ikke er noe til hinder for at selskapet allerede nå sendte inn en søknad om å få slik tilgangsrett. På grunnlag av departementets brev har Ofotbanen Drift i brev 30. desember 2009 søkt departementet om tilgangsrett til å kjøre persontog/chartertog.

Departementet vil nå behandle søknaden i tråd med forvaltningslovens regler. Dette innebærer at eventuelle berørte virksomheter vil måtte høres før det treffes et vedtak i saken. Jeg er for øvrig positiv til tiltak som kan bidra til å øke transporten med jernbane, men kan selvsagt ikke gi et forhåndstilsagn om at tilgangsrett vil bli gitt.