Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:360 (2009-2010)
Innlevert: 11.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Besvart: 17.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Informasjon innhentet fra det finansdepartementet i Spania viser at de fleste spanske borgere som mottar uførepensjon ikke plikter å betale skatt på denne ytelsen. Personer som er definert som delvis uføre, gis 40 % fradrag på skatt for ytelsen. Mange norske pensjonister bosatt i Spania mottar uførepensjon fra Norge.
Skal norske uførepensjonister bosatt i Spania skattemessig likebehandles med spanske uførepensjonister, eller åpner skatteavtalen mellom Spania og Norge for skattemessig forskjellsbehandling (ref 15 % kildeskatt)?

Begrunnelse

Regjeringen har foreslått, og et rød-grønt flertall på Stortinget har vedtatt, at norske pensjonister (inkl uførepensjonister) vil bli trukket 15 % i kildeskatt på sin pensjon per 1. januar 2010. Unntaket gjelder pensjonister som kan dokumentere at de er skattepliktig til Spania (og i så fall vil den totale skatten utgjøre maksimalt 15 %). For norske uførepensjonister bosatt i Spania vil et slikt skattepliktig dokument fra spanske myndigheter kunne fremlegges, men av et slikt dokument vil det samtidig fremgå at gjeldende personer (de med uførepensjon), ikke skal betale skatt. Dette iht. spanske skatteregler. Regjeringen har lenge benyttet "rettferdighetsbegrepet" når den har forsvart innføringen av kildeskatten på pensjoner utbetalt til norske pensjonister i utlandet. Ingen skal være nullskatteytere har vært regjeringens mantra, og i følge Regjeringen er det flere norske pensjonister som verken skatter til Norge eller til Spania. Spanske myndigheter mener imidlertid at uførepensjonister flest ikke bør betale skatt, og da skulle man anta at norske uførepensjonister bosatt i Spania kan forholde seg til spanske skatteregler, og at de dermed ikke vil bli krevet 15 % kildeskatt på sin uførepensjon fra Norge. Dette vil føre til skattemessig likebehandling av spanske og norske uførepensjonister, og derigjennom innfri regjeringens "rettferdighetsprinsipp".

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I mitt svar av 25. november 2009 på spørsmål 208 fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde bekreftet jeg at den som er dokumentert bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania, ikke skal ilegges kildeskatt på pensjoner fra Norge. Slik informasjon er gitt fra både Finansdepartementet og Skattedirektoratet under hele prosessen med å innføre kildeskatt på pensjoner i norsk intern rett.

Skatteavtalens løsning innebærer at beskatningen av norske uførepensjonister og andre pensjonister bosatt i Spania skjer etter spanske regler. Dette kan sies å innebære en skattemessig likebehandling med spanske uførepensjonister. Forutsetningen er at norsk uførepensjon skattlegges på samme måte som spansk uførepensjon etter spanske regler. Om inntekten er skattefri i Spania på grunnlag av personlige lettelser og fribeløp er uten betydning for skattefritaket i Norge.