Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:361 (2009-2010)
Innlevert: 11.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen viser ofte til at det er utarbeidet fylkesvise vindkraftplaner, og at man derfor ikke trenger en nasjonal vindkraftplan slik FrP har foreslått.
Hvor mange fylker har ferdigstilt en fylkesvis vindkraftplan, og i hvilken grad er disse planene koordinert mellom nabofylker og ovenfor Statnett?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg ble fastsatt av OED og MD i samarbeid i 2007. Retningslinjene oppfordrer fylkeskommunene til å utarbeide regionale planer for vindkraft.

Så langt er regionale planer for vindkraft vedtatt av fylkestingene i Rogaland, Sør-Trøndelag og Nordland. Sistnevnte ble vedtatt så sent som 3. desember d.å. Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland - ytre del ble godkjent av MD i samråd med OED 8. januar 2009. Fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag er under godkjenning. Sør-Trøndelag har koordinert sitt planarbeid med nabofylkene. Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal er delvis dekket av kartlegging utført i samarbeid med Sør-Trøndelag, men har ikke vedtatt regionalpolitiske retningslinjer for egne fylker. Sogn og Fjordane vedtok planprogram i april 2008 og har nå planforslag på høring. Troms fylkeskommune har planprogram under utarbeiding og også Vest-Agder har gitt signaler om at de vurderer oppstart av planarbeid. Hordaland vedtok en fylkesdelplan for vindkraft i år 2000 og vurderer å oppdatere denne i sammenheng med sitt arbeid med fylkesdelplan for små vannkraftverk.

De regionale planene for vindkraft som er utarbeidet kartlegger og karakteriserer områders konfliktpotensial og vurderer ikke enkeltprosjekter. Formålet med dette er bl.a. at planene skal være robust for nye og endrede prosjekter. Koordinering mellom utvikling av nett og produksjon på enkeltsaksnivå skjer gjennom konsesjonsbehandlingen. NVE koordinerer behandlingen av vindkraftprosjekter og søknader om kraftledningsforsterkninger regionvis.