Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:369 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen innfører nye retningslinjer for innløsning av boliger der det bygges vei, men disse retningslinjene omfatter muligens ikke prosjekter på de 17.000 km med dårlige vedlikeholdte riksveier som fylkene overtar 1. januar 2010.
Hva vil skje med alle dem som eier boliger langs de nye fylkesveiene, og hvor det er bestemt at huset skal rives på grunn av veiutbygginger, skal de gis de samme rettigheter til å få utløst boligen sin etter de nye retningslinjene staten innfører fra 01.01.2010?

Begrunnelse

Regjeringen la i forbindelse med Prop. 1 S (2009–2010) opp til nye retningslinjer for innløsing av boliger i fremtidige veilinjer fra 1. januar 2010, der boligeiere gis rett til innløsning dersom visse kriterier er oppfylt. Disse vilkårene er knyttet til at det er en vedtatt reguleringsplan, at boligen må rives, at boligen blir benyttet som helårsbolig og at boligen ble kjøpt før reguleringen ble vedtatt. Siden Regjeringen overfører 17.000 km med dårlig vedlikeholdte riksveier til fylkene på samme tid, blir virkeområdet for de nye retningslinjene begrenset til å gjelde det nye statlige veinettet. Opprustningsbehovet på veiene fylkene overtar er imidlertid også enormt, og dette reiser spørsmålet om hvordan fylkene skal makte å innløse boliger i fremtidige veilinjer der. Fremskrittspartiet er forøvrig imot enhver form for unødvendig byråkrati og sløsing med skattebetalernes penger og mener at Norge kan greie seg fint uten administrative fylker og regioner. Derfor er vi også imot overføringen av dårlig vedlikeholdte veier. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet et felles forslag i statsbudsjettet for 2010 om en ordning som automatisk gir personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål, rett til å innløse eiendommene til markedsverdi umiddelbart etter at planene er godkjent. Dessverre stemte Ap, SV og Sp imot.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesens gjeldende retningslinjer gjelder bare for statlige veganlegg. Det er ikke lagt opp til endring i virkeområde for de nye retningslinjene, selv om mesteparten av det øvrige riksvegnettet overføres til fylkeskommunene fra 01.01.2010. Retten til innløsning av boligen på visse vilkår ”før tiden” er ikke en lovfestet rett, men en ordning som innføres for at Statens vegvesen kan avhjelpe boligeier som er i en vanskelig situasjon.

Samferdselsdepartementet kan ikke pålegge fylkeskommunene å nytte de samme retnings- linjene. Det bør være opp til fylkeskommunene om de vil ta i bruk de samme prinsippene for boliginnløsning på det nye fylkesvegnettet. Det eksisterer i dag flere retningslinjer som i utgangspunktet bare gjelder på det statlige vegnettet. Fylkeskommunene har i flere tilfeller valgt å følge samme retningslinjer.