Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:370 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 15.12.2009
Besvart: 21.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I sin redegjørelse om klimaforhandlingene nylig ga statsråden klare signaler om at man ikke bør ha særnorske restriksjoner/miljøavgifter på norske skip i internasjonal skipsfart fordi det bare vil flytte utslippene. Tilsvarende problemstilling er like relevant for eksportrettet fastlandsindustri.
Kan statsråden derfor bekrefte at CO2-kvotetildeling til industrien etter 2013 vil skje på de samme prinsipielle vilkår som i EU, slik at man allerede nå fjerner frykten for at norsk industri får særnorske CO2-kostnader?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen anser det reviderte kvotedirektivet (direktiv 2009/29/EF) som EØS-relevant, og vi er i forhandlinger med Europakommisjonen angående eventuelle tilpasninger til direktivet. Endelig stilling til hvordan direktivet skal implementeres i Norge vil bli tatt på et senere tidspunkt.

Regjeringen ønsker prinsipielt å selge en størst mulig andel kvoter, i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale. Jeg ser også behovet for forutsigbare rammevilkår for norsk industri. Dette vil derfor være elementer som vil bli vurdert i prosessen med implementeringen av direktivet. Her er det viktig å påpeke at mange viktige detaljer i det reviderte kvotedirektivet ikke vil være klare før ved utgangen av 2010. Dette gjelder spesielt regelverket for tildeling av gratiskvoter til ulike sektorer.