Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:371 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 15.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I stortingsdebatt 07.12.09 ble det fra Senterpartiet antydet at Regjeringen har gitt Statnett nye signaler om grensedragning for når man skal kable høyspentlinjer. Statnett er blitt pålagt å utrede kabling, men har selv sagt at de alltid har vurdert kabling. Bransjen oppfatter derimot ikke at det er kommet nye signaler vedrørende grensedragningen om når man faktisk skal kable.
Kan statsråden oppklare saken og informere om når Statnett de siste 18 år har fått nye signaler om grensedragningen for kabling vs. luftspenn?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen la i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) fram en strategi for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker. Stortinget ga sin tilslutning til regjeringens opplegg ved behandlingen av Innst. O. nr. 104 (2008-2009). Denne strategien erstatter forvaltningsstrategi for miljø og estetikk som ble fastsatt av Stortinget ved behandlingen av St.prp. nr. 19 (2000-2001).

Strategien for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker inneholder nye tiltak for å øke nytten og redusere konflikter når kraftledninger planlegges og konsesjonsbehandles. Bruk av kabel som alternativ til luftledning er ett av flere temaer som omtales.

Det skal heretter som hovedregel benyttes jordkabel når overføringsforbindelser inntil 22kV bygges, så sant naturgitte forhold tilsier at dette gir moderate naturinngrep og ekstrakostnader. I strategien understrekes det videre at kabling alltid skal vurderes når nye kraftledninger i regional- og sentralnettet skal bygges, men bruken skal være gradvis mer restriktiv med økende spenningsnivå.

Jeg vil konkludere med at føringene som nå gjelder, er endrede og mer nyanserte enn de som gikk fram av den tidligere forvaltningsstrategien.