Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:374 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 15.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den såkalte "Fost-saken" er nå avsluttet fra politiets side uten at det foreligger straffbare forhold. Det finnes også en rapport fra EOS-utvalget som påpeker noen kritiske forhold. Likeledes er det forslag om å stramme inn instruksen som forsvarets etterretning jobber ut fra.
Mener statsråden at det er fornuftig å fortsette arbeidet med denne innstrammingen, og hvordan ser statsråden for seg av avviket mellom det som er straffbart og det EOS-utvalget påpeker, skal dekkes?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsdepartementet mottok i januar 2008 en skriftlig bekymringsmelding fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM orienterte dessuten EOS-utvalget i møte 29. februar 2008 om saken. Meldingen gjaldt metodebruken i FOST, daværende Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), knyttet til noen enkeltstående saker. Etter nærmere undersøkelser fant departementet ikke grunnlag for å forfølge de konkrete enkeltsakene videre. EOS-utvalget ble informert om departementets vurdering i brev av 15. april 2008. EOS-utvalget på sin side foretok egne undersøkelser av de nevnte sakene, og avga 17. juni i år en sterkt kritisk rapport på bakgrunn av disse.

Departementets arbeid med de konkrete sakene viste at det var behov for å se nærmere på blant annet det regelverket som gjelder for FOST. Departementet nedsatte derfor våren 2008 en intern arbeidsgruppe som fikk til oppgave å se nærmere på spørsmål knyttet til roller og oppgaver for FOST. Arbeidsgruppens rapport ble avlevert i januar i år.

I rapporten anbefalte arbeidsgruppen blant annet at rammeverket for tjenesten samles i en klarere og mer detaljert instruks enn den som gjelder i dag, og som er fra 15. oktober 2004. Et utkast til ny instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret ble sendt på intern høring i forsvarssektoren 5. juni i år. På bakgrunn av blant annet hørings-uttalelsene, ble et bearbeidet utkast sendt på alminnelig høring 2. november i år, med høringsfrist 5. januar 2010. Høringsinnspill fra den alminnelige høringsrunden vil selvfølgelig vurderes nøye og tas med i betraktningen i det videre arbeidet med ferdigstillelse av instruksen kort tid over nyttår.

I utkastet til ny instruks er det lagt betydelig vekt på å sette klare rettslige rammer for utøvelse av sikkerhetstjeneste i Forsvaret. Denne tjenesten er svært viktig for å opprettholde sikkerhetstilstanden i militær sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det av avgjørende betydning at virksomheten utøves innenfor de rettslige rammer som gjelder, og at virksomheten har den nødvendige tillit og troverdighet i samfunnet. Det er videre i instruksutkastet blant annet satt uttrykkelig krav til notoritet i saksbehandlingen på alle nivå i organisasjonen, slik at både egenkontroll, samt tilsyn og kontroll fra tilsynsmyndighetene, kan gjennomføres på en enkel og hensiktsmessig måte. I tillegg er det fastsatt klare retningslinjer for behandling av personopplysninger, i tråd med de krav som stilles i personopplysningsloven med forskrifter.

Uklarhet i mandat og regelverk for virksomheten, notoritet i saksbehandlingen og behandling av personopplysninger var også forhold som av EOS-utvalget ble påpekt som kritikkverdige i rapporten av 17. juni i år.

Det presiseres at mye av det arbeidet som er gjort fra departementets side har hatt som formål å bringe praksis i samsvar med de krav som stilles i sikkerhetsloven med forskrifter, herunder forholdet mellom NSM og lokale sikkerhetsorganisasjoner som FOST.

I august 2008 ble Forsvarsdepartementet informert om at FOST hadde observert ureglementær datatrafikk fra regjeringskvartalet. På bakgrunn av denne informasjonen foretok departementet nærmere undersøkelser for å avdekke om det var utført handlinger i strid med instruksen for FOST. Da departementet i begynnelsen av april i år i tillegg ble gjort kjent med en mulig uhjemlet overvåking av internettforbindelsen til Slottet, valgte departementet å anmode politiet om etterforskning av disse to tilfellene av mulig uhjemlet avlytting av usikret datatrafikk. Saken ble henlagt av Statsadvokaten 12. desember i år med den begrunnelse at intet straffbart anses bevist.

Arbeidet med ny instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret har, som skissert overfor, pågått helt uavhengig av etterforskningen fra Kripos. Behovet for en klarere og mer detaljert instruks, ble som nevnt påpekt i rapporten fra den interne arbeidsgruppen av januar i år. Dette behovet ble også adressert av EOS-utvalget i deres rapport av 17. juni i år. Etterforskningen fra Kripos har ikke hatt, og Statsadvokatens henleggelse vil ikke få, betydning for arbeidet med ny instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret.