Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:375 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 15.12.2009
Besvart: 22.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Musken skole i bygda Musken er nedlagt og skolestreik er iverksatt. Elevene tilbys hjemmeundervisning, noe som ansees lite tilfredsstillende. Musken ligger i det lulesamiske kjerneområdet og kommunen er med i forvaltningsområdet for samisk språk.
Med bakgrunn i forpliktelser Norge har overfor urfolk; hva vil statsråden foreta seg for at elevene fra Musken får sin rettmessige undervisning, og vil statsråden vurdere et samarbeide med det lulesamiske senteret Arran slik at kvalifisert undervisning kan tilbys?

Begrunnelse

Musken er som kjent ei lulesamisk bygd med bare sjøveisforbindelse. Tysfjord Kommune vedtok i mars å opprettholde Musken som egen skolekrets forutsatt at det lot seg gjøre å skaffe tilstrekkelig kvalifiserte lærere til skolen. I oktober i år vedtok Tysfjord Kommune nedleggelse av Musken skole med begrunnelse i at det ikke hadde lykkes å skaffe kvalifisert rektor og lærere, på tross av at det angivelig var flere kvalifiserte søkere. Elevene og foreldre nekter å pendle daglig til Kjøpsvik eller Drag. Skolestreik er blitt resultatet, og Tysfjord Kommune har anmeldt forholdet. Foreldrene har fått kr. 8000 i bot.
Jeg er kjent med at Arran av det politiske miljøet i Sametinget og befolkningen i Musken er oppfordret til å bidra positivt i form av at institusjonen påtar seg et undervisningsansvar for elevene, i alle fall som en midlertidig løsning. Arran fremstår i dag som et betydelig kompetansesenter som ved en eventuell godkjenning for undervisning på grunnskolenivå, vil være vel kvalifisert til å kunne påta seg en slik oppgave. Det haster med å få på plass en løsning og hensynet til elevene tilsier at rask handling må på plass.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter opplæringsloven er det kommunen som er ansvarlig for at elever får den opplæring de har rett på etter opplæringsloven, inklusive de rettighetene de har til opplæring i og på samisk. Hvordan kommunen organiserer opplæringstilbudet er opp til den enkelte kommune så sant det er innenfor opplæringsloven.

Når det gjelder elevene i Musken, har Kunnskapsdepartementet mottatt brev fra en kommunestyrerepresentant med anmodning om lovlighetskontroll av vedtaket om å nedlegge skolen i Musken. Denne henvendelsen er oversendt Fylkesmannen i Nordland som vil ta stilling til hvorvidt slik lovlighetskontroll skal gjennomføres. I brevet er det – som i spørsmålet her - vist til generelle og prinsipielle spørsmål vedrørende samiske elevers rettigheter i forhold til internasjonale forpliktelser om urfolks rettigheter. Disse mer generelle spørsmål vedrørende samiske rettigheter i forhold til internasjonale forpliktelser er oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (fra nyttår vil samordningsansvaret for samiske saker ligge under Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet) som vil ha hovedansvaret for vurderingen i samarbeid med Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Når det gjelder den konkrete situasjonen for de enkeltelevene som gikk på Musken skole, har kommunen, så langt jeg har fått informasjon om, gitt et skoletilbud ved annen skole samt skyssmuligheter dit. Hvordan Tysfjord kommune velger å organisere skoletilbudet og skolestrukturen i kommunen er opp til kommunen selv å håndtere. Hvis det lokalt stilles spørsmål ved om skoletilbudet er i tråd med opplæringsloven, bør henvendelse om dette rettes til Fylkesmannen i Nordland.