Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:380 (2009-2010)
Innlevert: 15.12.2009
Sendt: 16.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): 15.12.09 har Dagens næringsliv en sak om at i forslag til forskrift for energimerking av bygg, vil panelovner komme bedre ut enn bioenergi. Forslag til forskrift skal nå være stoppet, selv om intensjonen var at ordningen med energimerking av bygg skulle i gang fra nyttår.
Hva er det departementet har behov for nærmere avklaringer om, og vil dette bety utsettelse for innføring av energimerking av bygg?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Ordningen med energimerking av bygninger har sin bakgrunn i endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven), jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. O. nr. 52 (2008-2009) og Besl. O. nr. 64 (2008-2009).

I proposisjonen fremmes det forslag til endringer i energiloven knyttet til innføring av energimerking av bygninger og regelmessig energivurdering av kjeler og klimaanlegg. Den 13. mars 2009 ble det i Odelsting gjort vedtak om endringer i energiloven, som trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer, jf. Besl. O. nr. 64 (2008-2009).

Ved kgl. res. 18. desember 2009 er det fastsatt at lovens § 8-2 (Energiattest ved salg og utleie av bygning) og § 8-3 (Energiattest ved oppføring av nye bygninger) først trer i kraft 1. juli 2010. NVE har blitt delegert forskriftskompetanse og vedtok 18. desember 2009 forskriften knyttet til energimerking av bygninger. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 på samme tidspunkt som energilovens nye kapittel 8 (Energitilstand i bygninger) i det vesentligste trer i kraft. Forskriften er tilgjengelig fra NVEs nettsider.

Ordningen for energimerking av bygninger er omfattende. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at det er hensiktsmessig med en gradvis innfasing av energimerkeordningen. Energimerkesystemet er tilgjengelig for bruk, men vil bli ytterligere kvalitetssikret og videreutviklet i en overgangsperiode. En energiattest kan, fra 1. januar 2010, utstedes på grunnlag av opplysninger om den enkelte bygningen og det oppvarmingssystemet som er installert.

En utsettelse av den obligatoriske ordningen fra 1. januar til 1. juli gir mulighet til å se nærmere på energimerkeordningen. Det planlegges at fra 1. juli 2010 vil det være obligatorisk med energiattest ved salg, utleie eller oppføring av boliger, yrkesbygg og fritidsboliger. Erfaringer fra en gradvis innfasing vil kunne gi grunnlag for eventuelle endringer eller justeringer som sikrer at ordningen blir utformet på en god måte.