Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:388 (2009-2010)
Innlevert: 17.12.2009
Sendt: 17.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Omleggingen av ansvaret for reiseutgifter i spesialisthelsetjenesten har skapt problemer for pasienter med opphold i noen institusjoner som tar imot pasienter fra hele landet. Ett eksempel er MS-senteret Hakadal AS. Fra 1. desember i år får ikke brukere som bor utenfor helseregion Sør-Øst refundert reisekostnader til MS-senteret.
Vil statsråden ta initiativ til at alle pasienter som behandles ved MS-senteret og andre spesialinstitusjoner får dekket sine reiseutgifter?

Begrunnelse

Fra 1. desember i år ble ansvaret for dekning av reiseutgifter i forbindelse med undersøkelser og behandling i spesialisthelsetjenesten overført fra NAV til de regionale helseforetakene. Denne endringen har ført til at det er blitt endret praksis i refusjon av reiseutgiftene til enkelte rehabiliteringsinstitusjoner, blant annet MS-senteret Hakadal AS. Senteret har rammeavtale med Helse Sør-Øst (HSØ) som kjøper 70 % av plassene. De resterende 30 % av plassene brukes av pasienter fra de andre helseregionene.
Alle brukere som behandles ved MS-senteret er enten henvist fra spesialisthelsetjenesten eller fra fastlegen gjennom felles inntakskontor i helseregionene. Fra 1. desember får ikke brukere som bor utenfor helseregion HSØ refundert reisekostnader til MS-senteret. Dette skjer med bakgrunn i Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) § 4d som stiller krav om at rehabiliteringsinstitusjoner skal ha avtale med det regionale helseforetaket som vedkommende hører til. Forskriftens § 4f gir rett til å få betalt reiseutgifter ved noen navngitte helseinstitusjoner.
MS-senteret har prøvd å få avtale med Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Disse helseregionene ønsker ikke å forplikte seg til kjøp av plasser gjennom en avtale. De ønsker å kjøpe plasser ved MS-senteret inntil de har et relevant tilbud innen egen helseregion, men uten de forpliktelser som ligger i en avtale. Brukerne fikk tidligere refundert sine reiseutgifter gjennom NAV uansett bosted. Dette betyr at pasienter forskjellsbehandles hva gjelder reiseutgifter til et behandlingssted som de henvises til, til en behandling som ikke er tigjengelig i egen helseregion. Det rammer også senteret når brukere ikke ser seg i stand til å betale fra reiseutgiftene selv. Dette vil også gjelde andre institusjoner som har pasienter fra helseregioner som de ikke har fått avtaler med, men som likevel brukes, og som i praksis er landsdekkende.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter pasientrettighetsloven § 2-6 har pasienten på angitte vilkår rett til dekning av nødvendige utgifter ved reise i forbindelse med en helsetjeneste. Dette er nærmere regulert i forskrift av 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften). Helsetjenester som omfattes er blant annet spesialisthelsetjenester, herunder opptrenings- og rehabiliteringstjenester. Det er en forutsetning at behandlingen dekkes av et regionalt helseforetak jfr. forskriftens § 3b), enten ved at institusjonen er eid av et regionalt helseforetak, eller at helsetjenesten ytes av private tjenesteytere med avtale med regionalt helseforetak, eller dekkes av et helseforetak på vegne av regionalt helseforetak.

Dekningen av reiseutgifter er etter syketransportforskriftens § 4 første ledd jfr. pasientrettighetsloven § 2-6 annet ledd begrenset til ”nærmeste sted” der nødvendig undersøkelse og behandling kan foretas. Hovedregelen er at behandlingssteder som geografisk er plassert nærmest pasientens eget bosted, anses som ”nærmeste sted”. Dette gjelder også behandlingssteder utenfor egen bostedsregion. I begrepet ”kan gis” ligger også en forutsetning om at helsetjenesten kan gis innen forsvarlig tid.

I syketransportforskriftens § 4 angis en rekke utvidelser og presiseringer av begrepet ”nærmeste sted”. Blant annet anses begrepet under enhver omstendighet å omfatte sykehus eller opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i hele pasientens bostedsregion såfremt institusjonen er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak, jfr. § 4d).

Finansieringsansvaret for dekning av reiseutgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling i spesialisthelsetjenesten ble gradvis overført til de regionale helseforetakene fra og med 1. januar 2004. NAV (og tidligere Rikstrygdeverket) har håndtert saksbehandlingen og fungert som en teknisk oppgjørsenhet for fremsatte krav fra pasientene. Dette er per 1. desember 2009 blitt overført til de regionale helseforetakene, og pasientene må følgelig rette sine krav dit, nærmere bestemt Helseforetakenes senter for pasientreiser (Pasientreiser ANS). Verken overføringen av finansieringen eller det administrative ansvaret har medført endringer hva angår pasientenes rettigheter.