Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:389 (2009-2010)
Innlevert: 17.12.2009
Sendt: 17.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Kjøreskolene er i dag pålagt å melde inn elektronisk hva elevene har hatt av obligatorisk opplæring. Systemet for innmeldingen TEA (register for registrering av opplæring) er obligatorisk og noe kjøreskolene må forholde seg til. I utgangspunktet høres dette greit ut men siden de ikke mottar noen form for kvittering fra TEA-systemet hender det at det oppstår feil.
Mener statsråden at TEA-systemet fungerer godt nok mht. manglende kvitteringsordning og er dette innenfor forvaltningsloven § 15a om elektronisk kommunikasjon?

Begrunnelse

At kjøreskolene ikke mottar noen form for kvittering setter dem i en vanskelig situasjon. Undertegnede er også undrende til om dette er innenfor forvaltningslovens krav, jf. § 15a om elektronisk kommunikasjon og forskrift 2004-06-25 nr. 0988 eForvaltningsforskriften § 6 Bekreftelse på at en henvendelse er mottatt. Kjøreskolene blir også holdt økonomisk ansvarlig ovenfor eleven dersom innmelding ikke er gjort eller er feil. Bare dette alene tilsier at de bør få en kvittering fra TEA-systemet. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens vurdering av saken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Systemet med innmelding gjennom TEA (trafikkskolenes eksterne applikasjon) er etablert for å lette og sikre dokumentasjon av obligatorisk opplæring for trafikkskolene og Statens vegvesen. Tidligere ble obligatorisk opplæring dokumentert ved fysiske kursbevis som ble levert og arkivert på trafikkstasjonene. Dokumentasjonen er nå vesentlig effektivisert ved at opplæringen meldes elektronisk inn i TSK-registeret (register over trafikkskoler, sensorer og kursarrangører). Trafikkskolene og trafikkstasjonen kan ved hjelp av dette registeret hente opp eleven og raskt få oversikt over all innmeldt opplæring. Dataene hentes fra samme register for både trafikkskolen og trafikkstasjonen.

Systemet med innmelding gjennom TEA ivaretar de krav som framgår av forvaltningsloven og Forvaltningsforskriftens bestemmelser om bekreftelse på at en henvendelse er mottatt. Forvaltningsorganet kan iht. nevnte forskrifts kap. 2, § 6 tredje ledd, unnlate å sende bekreftelse, hvis henvendelsen er av en slik art at den ikke utløser saksbehandling, eller mottaket fremgår på annen betryggende måte, og ved bruk av automatiserte systemer der henvendelsen straks blir besvart. Ved innmelding av trafikalt grunnkurs utløses saksbehandling gjennom kravet til kursbevis som dokumentasjon for gjennomført kurs ved øvingskjøring. Trafikkstasjonen sender ut kursbeviset når opplæringen er innmeldt, og således ivaretas de krav som framgår av forskriften. Ved innmelding av øvrig obligatorisk opplæring sendes det ikke ut en automatisk kvittering, men oversikt over all innmeldt opplæring framgår av informasjonsbilde i TEA-systemet. TEA har utskriftsfunksjon som kan benyttes dersom det er ønskelig med en papirkopi.

Jeg mener systemet med innmelding gjennom TEA foregår på en god måte, og at kravet om en bekreftelse på at opplæringen er innmeldt ivaretas ved at trafikkskolene har tilgang til informasjonsbilde hvor det om ønskelig kan skrives ut til eleven.