Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:391 (2009-2010)
Innlevert: 17.12.2009
Sendt: 18.12.2009
Besvart: 05.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er planlagt innføring av moms på museer, opplevelsessentra etc. fra 1. juli neste år. Dette er midt i driftsåret og innføringstidspunktet midt i året er en utfordring for mange små aktører, samtidig som det vil gi urettferdige utslag for mange som investerer tidlig på året og har inntektene i siste halvår.
Vil statsråden sikre gode overgangsordninger slik at man ikke aktørene får unødvendige belastninger og for å unngå at det blir uheldige tilpasninger?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen har varslet at det tas sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget slik at endringen av merverdiavgiftsregelverket kan tre i kraft 1. juli 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.2. Endringen av merverdiavgiftstregelverket vil blant annet medføre at flere næringsdrivende får utvidet fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til virksomheten.

Det er nødvendig bl.a. av hensyn til de avgiftspliktige at det går en viss tid fra endringer varsles og vedtas i Stortinget og til de iverksettes. En ulempe ved iverksettelse noe tid etter at forslaget er varslet, er imidlertid at det kan medføre tilpasninger ved at flere aktører avventer større investeringer inntil merverdiavgiftsplikten og fradragsretten inntrer. Aktører som ikke utsetter eller ikke har mulighet til å utsette investeringene, vil måtte ta med merverdiavgiften i kostnadsgrunnlaget for investeringene. Dette kan reise spørsmål om overgangsordninger. Enhver overgangsordning reiser imidlertid en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål, blant annet om hvilke typer investeringer som eventuelt bør omfattes. Til orientering ble det ikke lagt opp til noen overgangsordning i forbindelse med Merverdiavgiftsreformen i 2001 da det ble innført generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av tjenester.

I den skissen som ble presentert i statsbudsjettet for 2010 ble uttalt at behovet for overgangsordningen ville bli vurdert. Det ble varslet at departementet ville komme tilbake til dette i forbindelse med et konkret lovforslag. I første omgang må avgrensningene for selve avgiftsplikten finnes og departementet arbeider nå med et høringsnotat om saken som skal sendes ut i løpet av januar. Jeg må derfor få lov til å komme tilbake til spørsmålet om en eventuell overgangsordning i lovproposisjonen om saken som skal fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Det er foreløpig budsjettert med et provenytap for staten på 500 mill. kroner i årsvirkning av momsendringene. Dette utgjør 250 mill. kroner påløpt og knapt 170 mill. kroner bokført i 2010. Anslaget vil avhenge av den konkrete utformingen av forslaget. I den grad det legges opp til overgangsordninger vil provenytapet for staten bli større. Departementet vil komme tilbake med et endelig provenyanslag i forbindelse med at det fremmes et konkret lovforslag.