Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:394 (2009-2010)
Innlevert: 18.12.2009
Sendt: 21.12.2009
Besvart: 05.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil Navs oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet har utført, samt den refererte undersøkelsen utført av NTL, bli tatt inn i styringsdialogen mellom departement og Nav, og i tilfelle, på hvilken måte?

Begrunnelse

I tidsskriftet Velferd 4/09 refereres en intern undersøkelse i Nav, utført av fagbevegelsen, hvor en betydelig andel av de som har deltatt er misfornøyd med muligheter til å ytre seg. Ifølge tidsskriftet blir innspill fra ansatte "tiet i hjel", og heller ikke fagforeningene høres. Dette er, ifølge tidsskriftet, med på å forsterke problemene i etaten.
I Aftenpostens oppfølging av saken 18.12.09 refereres enkeltansatte som mener at de behandles som produksjonsarbeidere som skal tilfredsstille kvantifiserbare måltall, uten reell mulighet til en dialog om kvaliteten i arbeidet.
I kommentar til saken gir Navs direktør en klar melding om at Nav er avhengig av at ansatte sier fra når ting ikke fungerer.
Det er selvsagt Navs eget ansvar å tilrettelegge for systemer for som gir ansatte reelle ytringsmuligheter i alle ledd i organisasjonen. Samtidig er det naturlig at dette viktige temaet følges opp i styringsdialogen mellom Nav og departementet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I sin tilsynsrapport datert 12. juni 2009 fant Arbeidstilsynet enkelte forhold i Arbeids- og velferdsetaten som ble vurdert som brudd på arbeidsmiljøloven. Ett av tiltakene som Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt i gang som følge av dette er en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen. Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet.

Resultatene fra undersøkelsen viser at mange medarbeidere har arbeidsoppgaver som både er motiverende, gir arbeidsglede og følelse av mestring. Mange opplever både arbeidet og arbeidssituasjonen i forvaltningen som meningsfull og oppgir også at den kollegiale støtten er god. Samtidig avdekker undersøkelsen at mange medarbeidere opplever å være under et stort arbeidspress, og at omstillingsprosesser og endringer i organisasjonen oppleves som helsebelastende for flere av medarbeiderne. Det fremheves også at det er et forbedringspotensial når det gjelder opplæring og læringsmulighetene i arbeidet.

Arbeids- og velferdsdirektøren har forsikret meg om at arbeidsmiljøundersøkelsen vil bli fulgt opp, og at resultatene vil danne grunnlag for samarbeid og dialog mellom ledelse, vernetjeneste, tillitsvalgte og medarbeidere om hvilke tiltak som skal videreføres eller iverksettes for å styrke arbeidsmiljøet. Noen tiltak er allerede iverksatt. Selv om undersøkelsen viser at forvaltningen har utfordringer, er det viktig å holde fast ved at mange oppgir at arbeidet oppleves motiverende og meningsfylt, og at den kollegiale støtten er god.

Undersøkelsen som er utført av NTL NAV, er en uformell undersøkelse som er gjennomført blant NTLs medlemmer. Jeg forutsetter at Arbeids- og velferdsdirektøren på tilsvarende måte vurderer hvordan funn fra denne undersøkelsen vil bli fulgt opp.

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at de ansatte skal kunne gi etatens brukere den service og oppfølging de har behov for. Jeg er glad for at Arbeids- og velferdsdirektøren har tatt tak i de utfordringer som ble påpekt av Arbeidstilsynet og vil følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen som er gjennomført. Jeg vil følge etatens arbeid med å bedre arbeidsmiljøet, særlig utviklingen i sykefraværet i etaten, gjennom den løpende styringsdialogen departementet har med Arbeids- og velferdsdirektoratet.