Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:396 (2009-2010)
Innlevert: 18.12.2009
Sendt: 21.12.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 11.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener barne- og likestillingsministeren at ungdommer som bor på statlige barnevernsinstitusjoner skal ha samme mulighet til å øvelseskjøre som ungdommer som bor hos sine foresatte, og vil ministeren sørge for at Skåland skole får dispensasjon fra gjeldende regelverk til å gi elevene fra Skåland ungdomssenter tilbud om kjøreopplæring som en del av undervisningen?

Begrunnelse

Skåland skole i Lund kommune gir et opplæringstilbud til ungdom ved Skåland ungdomssenter. Dette er et statlig tiltak (Bufetat) for ungdom med problematikk innen rus og adferd. Ungdommene, som er i alderen 14 - 18(20) år, blir plassert etter vedtak i Fylkesnemnda.
Mange av ungdommene ved Skåland Ungdomssenter er svært interessert i mekaniske fag og bil, og av den grunn ønsker Skåland skole å legge til rette for at ungdommene kan utvikle denne interessen på en positiv måte der øvelseskjøring inngår.
Venstre er gjort kjent med at Skåland Skole og Ungdomssenter har søkt om dispensasjon fra Vegtrafikkloven og trafikkopplæringsforskriften som stiller krav til øvelseskjøring og føreropplæring for øvrig. Søknaden ble endelig avvist av Statens vegvesen den 22.09.2009. I vurderingen heter det blant annet:

”Vegtrafikkloven og trafikkopplæringsforskriften stiller krav til øvingskjøringen og fører opplæringen for øvrig. Det skilles mellom opplæring mot vederlag og annen opplæring. (…). Definisjonen innebærer at føreropplæring i for eksempel offentlig skole anses som opplæring mot vederlag, selv om læreren ikke mottatt betaling (lønnen) fra elevene. Det følger av definisjonen at vederlaget må være knyttet til opplæringen, dvs. øvingskjøringen. Bestemmelsen rammer derfor ikke alle tilfeller der hvor den som sitter som ledsager mottar betaling for perioden han/hun ledsager. Hvis en snekker og en lærling skal kjøre fra A til B for å gjennomføre oppdrag, så kan lærlingen øvingskjøre mens snekkeren er ledsager. Begge vil da ha sin lønn uavhengig av øvingskjøringen, og øvingskjøringen er ikke noen del av snekkerens oppgave. Skulle øvingskjøringen bli en del av snekkerens arbeidsinstruks, ville øvingskjøringen derimot bli ansett for å være mot vederlag. (…). Vi har forståelse for at dere ønsker å kunne kjøre med elevene og vi ser at det sikkert kan være et bra tiltak for elevene, men samtidig er intensjonen at opplæring mot vederlag skal oppfylle forskriftens krav, der det bl.a. stilles krav til lærerens kompetanse. Det er relativt mange skoler og andre instanser som ønsker å benytte øvingskjøring som et fornuftig tiltak. Hvis vi skulle åpne for at alle disse skulle få dispensasjon, ville det bli en uthuling av regelverket. En slik åpning måtte i tilfelle gjøres gjennom en forskriftsendring, men tilhørende høring og politisk avklaring”.

Undertegnede viser til at ungdommene ved institusjonen bor borte fra hjemmet og dermed ikke har samme muligheter til å drive øvelseskjøring slik ungdom som bor hjemme hos sine foresatte.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Spørsmålet har bakgrunn i et vedtak fattet av Vegdirektoratet 22. september 2009, og saken gjelder en klage fra Skåland ungdomssenter vedrørende avslag på søknad om å kunne drive øvingskjøring med ungdom tilknyttet senteret på samme måte som foreldre eller andre foresatte kan gjøre. Skolen har i den forbindelse kjøpt inn egen bil og ønsker at lærer eller miljøterapeut skal kunne ledsage ved øvingskjøringen.

Føreropplæringen må først og fremst ivareta hensynet til trafikksikkerheten og den må holde et forsvarlig faglig nivå. For å sikre akseptable rammevilkår for de profesjonelle aktørene er det fastsatt at førerkortrettet opplæring skal gjennomføres ved private trafikkskoler. Regelverket åpner likevel for at førerkortrettet opplæring under gitte betingelser kan gjennomføres i det offentlige skoleverket eller hos godkjente kursarrangører. Dette framgår av trafikkopplæringsforskriften av 1. oktober 2004 nr. 1339 § 4-1, som regulerer hvem som kan tilby trafikkopplæring mot vederlag.

Som et supplement til opplæring i regi av profesjonelle aktører er det ønskelig med så mye privat øvingskjøring som mulig, og det er derfor tilrettelagt for dette i regelverket. Det er imidlertid en forutsetning for å kunne drive privat øvingskjøring at dette ikke er opplæring mot vederlag, slik dette er definert i trafikkopplæringsforskriften § 1-2 første ledd bokstav c).

Vegdirektoratet har i avslag av 22. september 2009 lagt til grunn at den opplæring som Skåland ungdomssenter ønsker å tilby er organisert på en slik måte at den ligger nært opp til profesjonell føreropplæring gjennomført ved en trafikkskole. Vegdirektoratet har tolket det å gå til anskaffelse av egen bil og avsette tid til å benytte egne ansatte som ledsager under øvingskjøring i arbeidstiden som opplæring mot vederlag.

For ungdom som av ulike årsaker ikke har andre muligheter til privat øvingskjøring, ser jeg at det kan være ønskelig med et alternativt tilbud. Jeg ønsker derfor å få vurdert problemstillingen nærmere, og vil komme tilbake på et senere tidspunkt.