Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:398 (2009-2010)
Innlevert: 21.12.2009
Sendt: 21.12.2009
Besvart: 05.01.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er satt i verk for å unngå at innsatte som av sikkerhets hensyn ikke skal ha tilgang til internett, i fremtiden ikke får slik tilgang?

Begrunnelse

I Aftenposten den 18. desember kunne vi lese at mange innsatte på Ila fengsel har tilgang til internett, til tross for at de ikke skulle ha hatt slik tilgang. Det vekker bekymring når innsatte som er dømt for svært alvorlig kriminalitet klarer å skaffe seg tilgang til internett. Slik kan de kommunisere ukontrollert med andre kriminelle. Det er viktig at innsatte ikke gis mulighet til å planlegge og organisere kriminalitet fra fengsel, derfor må kontrollen med innsattes kommunikasjon med omverden være god.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Dersom innsatte og domfelte skal unngå å begå ny kriminalitet, må det legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Jeg er derfor opptatt av at alle som blir idømt en straff som skal gjennomføres i fengsel, skal få tilbud om å delta i opplæring/undervisning i fengselet. Skole og undervisning er et sentralt element i Regjeringens tilbakeføringsgaranti. For at undervisningen skal være i tråd med gjeldende læreplaner for skoleverket, må de innsatte ha begrenset og kontrollert tilgang til internett. Kriminalomsorgen har i samarbeid med utdanningsmyndighetene utarbeidet en modell – Internett for innsatte (IFI). Denne løsningen gir en begrenset og kontrollert tilgang til internett i forbindelse med undervisningen som gjennomføres i skolelokalene i fengslet. Før innsatte/domfelte får delta i en klasseromsundervisning eller ha datamaskin på cella, skal fengselsleder ha foretatt en individuell sikkerhetsvurdering der misbruk og fare for å begå ny kriminalitet er sentrale vurderingskriterier.

Jeg er opptatt av at Kriminalomsorgen skal ha et regelverk som gjør det mulig å ha kontroll og som kan hindre at innsatte/domfelte kan begå straffbare handlinger i den tiden de har opphold i fengsel. Kriminalomsorgen har i dag et slikt regelverk, og det er etter mitt syn ikke grunn til å endre dette for å hindre at innsatte i fremtiden skal få ukontrollert tilgang til internett fra sine celler eller i klasseromsundervisning.

Når det gjelder innsattes bruk av datamaskin på celle ved Ila fengsel, viste det seg at de interne kontrollrutinene ikke var gode nok. Dette ble umiddelbart strammet inn.

- Kriminalomsorgens sentrale forvalting har i brev til samtlige regioner bedt om at det gjennomføres systematisk kontroll av alle datamaskiner innsatte benytter, for å se om disse kan ha hatt samme muligheter som maskinene på Ila fengsel.

- Videre er det igangsatt tiltak hvor kriminalomsorgens IT- tjeneste (KITT) fremskaffer programvare som skal kunne programmeres i alle maskiner innsatte benytter. Dette programmet skal kunne hindre bruk av ikke godkjente lagringsmedier og bruk av trådløst nettverk. Programvaren testes nå ut.

- I tillegg til dette vil det være økt fokus på opplæring av betjenter som skal utføre kontroll.

- KSF har bedt om at alle fengsler med høyt sikkerhetsnivå på nytt foretar en individuell vurdering av innsattes behov for egen datamaskin på sine celler.

Jeg har tiltro til at kriminalomsorgen har tilstrekkelig kontroll for å begrense uregelmessigheter knyttet til innsattes bruk av datamaskiner. Vi må samtidig innse at det også i fremtiden vil kunne skje brudd på databruken blant innsatte. Men for å motvirke dette er det viktig at kriminalomsorgen har høy kompetanse innenfor IKT- området og gjennomfører regelmessige kontroller at IKT-utstyr som de innsatte får disponere.