Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:400 (2009-2010)
Innlevert: 21.12.2009
Sendt: 22.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Dalane Tidende kunne 18,12.09 beskrive en situasjon hvor det 3-4 netter per måned ikke er politifolk på vakt i Dalaneregionen. Denne situasjonen gir lang responstid for politiet, og liv og helse kan i verste fall stå på spill.
Synes justisministeren dette er et godt nok tilbud til befolkningen i Dalaneregionen og Sirdal, og har politiet satt noen øvre krav til maksimum responstid?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, først og fremst fordi det er utdannet for få politifolk. Derfor har regjeringen øket opptaket ved Politihøgskolen til 552 elever i 2009 og til 720 elever i 2010. Til sammenligning kan nevnes at det i perioden 2006 – 2009 er tatt opp 648 flere politistudenter enn i perioden 2002 – 2005. I tillegg kommer som nevnt det rekordhøye opptaket i 2010. Dette gjør vi for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020” fra 2008.

Som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, er det gjort avtale om å øke arbeidstiden for mange politiansatte med en time. Dette representerer ytterligere en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk for hele landet. For Rogaland politidistrikt betyr dette ca 440 timer pr uke, eller ca 12 årsverk.

Regjeringen har i perioden 2006-2009 sørget for å øke politiets budsjett med 2 milliarder kr. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på 800 mill kr. I 2010 økes budsjettet med hele 1,3 milliarder kroner. Når kompensasjon for lønns- og prisstigning er trukket fra er budsjettet styrket med ca. 1,2 milliarder kroner.

Rogaland politidistrikt har i perioden 2005 – 2009 økt budsjettet fra 318,1 mill. kr til 399,2 mill. kr. Dette er en økning på 81,1 mill. kr. I tillegg til dette kommer en tilleggsbevilgning på 13,1 mill. kr i 2009 ifm. at distriktet fikk 25 av de 460 sivile stillingene som ble gitt i tiltakspakken. Videre skal Rogaland politidistrikt ha en økning på to årsverk til Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Stavanger fra høsten 2010. Dette kommer i tillegg til to årsverk som allerede er besluttet opprettet høsten 2009. Samlet gir dette en økning på 41 årsverk til Rogaland politidistrikt i 2009 og hittil i 2010. Øvrige endringer blir besluttet av Politidirektoratet.

Det er politimesteren som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og politimesteren vurderer om de tildelte ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Rogaland, som etter en gjennomgang av tjenestelistene i Dalane for perioden 1. oktober til og med 31. desember 2009, finner at det har vært til sammen fem vakter på nattestid hvor det ikke har vært ute en egen patrulje fra driftsenhet Dalane. I slike tilfeller vil politidistriktets operasjonssentral disponere ressursene i politidistriktet slik at også Dalane får en adekvat politirespons. I praksis skjer dette ved at den som møter til tjeneste alene - for eksempel pga sykefravær - kjører patrulje sammen med en kollega fra en annen driftsenhet, eller at andre patruljer settes på oppdrag i Dalane.

Det er ikke eksplisitte regler for politiets responstid. Politidirektoratet har, i samarbeid med et eksternt konsulentfirma, analysert politiets responstid i fem representative politidistrikter. Analysen viste at responstiden i hovedsak er akseptabel på akutte oppdrag som politiet rykker ut på. Politidirektoratets vurdering er at responstid vil være uegnet som resultatkrav, og det gir ingen sikkerhet for riktig prioritet av oppdragene. Det er stor forskjell på oppdragenes alvorlighetsgrad og følgelig hastegrad. Fremfor et krav om responstid, er det viktig at politiet alltid prioriterer de alvorligste hendelsene.