Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:402 (2009-2010)
Innlevert: 22.12.2009
Sendt: 22.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Geoturisme er en form for turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart - miljø, kultur, estetikk, kulturarv - og som kommer lokalsamfunnet til gode. Norge har undertegnet en avtale med National Geographic om geoturisme.
Kan statsråden redegjøre for hva som er status for avtalen i dag, hvordan er den oppfylt fra Norge sin side, hvilke virkninger den har hatt og hva Regjeringen konkret vil gjøre for å bidra til å satse på geoturisme fremover?

Begrunnelse

Mens Børge Brede var næringsminister ble det i 2005 ble det undertegnet en avtale med National Geographic, som gjorde Norge første land i Europa med avtale om geoturisme.
Avtalen viste at vi ønsker å opprettholde den posisjonen, sa næringsminister Børge Brende den gang.
National Geographic Society definerer geoturisme som:

"Turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart - miljø, kultur, estetikk, kulturarv - og som kommer lokalsamfunnet til gode."

Satsingen på denne typen reiseliv er i tråd med Nærings- og handelsdepartementets handlingsplan for reiselivsnæringene, der det blant annet heter at:

"Begrepet geoturisme brukes om helheten i destinasjonen, alt som gjør stedet unikt, så som flora og fauna, historie, vakre landskaper, tradisjonell arkitektur, lokal kultur og mat."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innovasjon Norge underskrev 31. august 2005 et charter med National Geographic om geoturisme. Innovasjon Norge har gjennom avtalen forpliktet seg til å drive reiselivsvirksomheten i tråd med de prinsippene som kalles geoturisme. Avtalen krever imidlertid ikke mer konkret oppfølging eller rapportering fra Norges side.

Begrepet geoturisme brukes om helheten i destinasjonen, alt som gjør stedet unikt; som flora og fauna, historie, vakre landskaper, tradisjonell arkitektur, lokal kultur og mat. Satsingen på denne typen reiseliv var i 2005 forankret i det som var daværende regjerings handlingsplan for reiselivsnæringene. Denne handlingsplanen er i dag erstattet av regjeringens nasjonale strategi for reiselivsnæringen – ”Verdifulle opplevelser”, lansert i desember 2007. Et av de tre hovedmålene i strategien er ”Norge – et bærekraftig reiseliv”.

Prinsippene i avtalen med National Geographic er fortsatt førende for regjeringens reiselivspolitikk. Begrepet geoturisme er i regjeringens strategi for reiselivsnæringen erstattet med begrepet ”bærekraftig reiseliv”. De mål og prinsipper som gjelder for arbeidet med et bærekraftig reiseliv dekker geoturismeprinsippene og er i tillegg mer i samsvar med FNs bærekraftsbegrep. Følgende 3 hovedmål og 10 delmål er satt for et bærekraftig norsk reiseliv:

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet

3. Biologisk mangfold

4. Rent miljø og ressurs-effektivitet Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping

6. Lokal kontroll og engasjement

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte

8. Gjestetilfredshet og trygghet;

opplevelseskvalitet Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige og

konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal

verdiskapning

10. Økonomisk levedyktige og

konkurransedyktige reiselivsbedrifter

Prinsippene knyttet til bærekraftig reiseliv har stått sentralt i satsingen på reiselivsnæringen siden avtalen med National Geographic ble inngått. Prinsippene er særlig konkretisert gjennom prosjektet ”Bærekraftig reiseliv 2015” og i arbeidet tilknyttet merkeordningen Norsk Økoturisme. Det er også igangsatt et eget forskningsprosjekt på området.

Regjeringen har som mål at Norge skal være et globalt foregangsland når det gjelder bærekraft i reiselivet innen 2015. Ovennevnte 3 hovedmål og 10 delmål ble etablert gjennom et forprosjekt i regi av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv i 2007. Med utgangspunkt i forprosjektets konklusjon og regjeringens strategi for reiselivsnæringen ble fem pilotprosjekter valgt som læringsarenaer for å utvikle kommersielle konsepter for bærekraftig reiseliv. I mai 2009 ble de fem pilotene Geilo, Trysil, Røros, Vega og Lærdal ferdig med sine forprosjekter. Nå har de utarbeidet en prosjektplan med et 3-årig løp for å utvikle et mer bærekraftig reiseliv.

Som en del av arbeidet med utviklingen av et bærekraftig reiseliv, er det også etablert seks bransjegrupper (innenfor sektorene transport, overnatting, matservering, familiepark/aktiviteter, natur- og kulturopplevelser og salg/markedsføring) som har diskutert hvordan de enkelte bransjene kan bli mer bærekraftige. Bransjegruppene har kommet med forslag til konkrete tiltak som skal bringe reiselivsnæringen nærmere målet om å være et globalt foregangsland når det gjelder bærekraft i reiselivet. Tiltakene og utarbeidelse av en plan for hvordan de skal implementeres skal drøftes på en erfaringskonferanse i Trysil 2.–3. februar 2010. Her samles de fem pilotprosjektene og deltakerne fra bransjegruppene for å drøfte konkret implementering av tiltakene.

Norsk Økoturisme er en merkeordning for reiselivsbedrifter som har hovedfokus på naturbaserte reisemål og ivaretakelse av natur, miljø og lokal kultur. Bedriftene som får benytte merket ”Norsk Økoturisme”, går gjennom en omfattende sertifiseringsprosess basert på en godkjenningsordning som ble lansert i januar 2008. Innovasjon Norge har til nå godkjent 13 bedrifter etter ordningen. Flere bedrifter er i gang med godkjenningsprosessen, og det antas at om lag 5 nye bedrifter vil tilfredsstille kravene i løpet av vinteren 2010.

Regjeringen er også opptatt av å øke kunnskapsgrunnlaget om bærekraftig reiseliv. Under forskningsprogrammet for reiseliv i Norges forskningsråd, hvor det er satt av 16 mill. kroner i perioden 2008-2011, prioriteres prosjekter knyttet til bærekraftig reiseliv. Vestlandsforskning fikk i januar 2008 tildelt midler til prosjektet ”Sustainable destination Norway 2025”. Prosjektet skal se på sammenhengene mellom bærekraftsmål, klimamål, bosettingsmål og verdiskapingsmål. Prosjektet skal gi råd til regjeringens reiselivspolitikk og reiselivsnæringen og skal etter planen ferdigstilles ved utgangen av 2010.

Avtalen som Innovasjon Norge inngikk med National Geographic i 2005 har ikke bare vært viktig for arbeidet som er gjort de siste årene, den har også betydelig innvirkning på regjeringens arbeid med reiselivsnæringen fremover. Selve begrepet geoturisme er erstattet av og konkretisert med begrepene ”bærekraftig reiseliv” og ”norsk økoturisme”. Prinsippene i satsingen er de samme. Effekten av satsingen er betydelig nyskaping knyttet til bærekraft i reiselivsnæringen.