Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:405 (2009-2010)
Innlevert: 22.12.2009
Sendt: 22.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mener statsråden at det er akseptabelt at en mindreårig person som er under barnevernets omsorg, kan begå kriminelle handlinger uten at ansatte som er satt til å følge opp den mindreårige personen kan gripe inn og forhindre at kriminelle handlinger skjer på grunn av dagens regelverk.
Hva vil statsråden gjøre for å endre dagens regelverk, slik at ansatte med ansvar for mindreårige barn kan hindre at personer som er under barnevernets tilsyn kan begå kriminelle handlinger mens ansatte som skal passe personen er tilstede?

Begrunnelse

Den 2. oktober i år begikk en mindreårig person under det offentlige barnevernets tilsyn et ran av en dagligvareforretning. Sammen med raneren var også en ansatt ved barnevernsinstitusjonen uten at denne grep inn og forhindret 15 åringen å begå ranet. Begrunnelsen fra den ansatte var at i følge dagens regelverk har den ansatte ingen mulighet til å gripe inn å hindre at lovbruddet skjer.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Dersom en ansatt på en barneverninstitusjon ikke forsøker å gripe inn hvis en ungdom vedkommende har ansvaret for begår kriminelle handlinger, er dette en uakseptabel situasjon. Barneverninstitusjonen har ansvaret for at barn og ungdom som er plassert på institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling. Det å gripe inn dersom en ungdom er i ferd med å begå en kriminell handling er en naturlig del av dette omsorgsansvaret. Dette gjelder i særdeleshet i forhold til alvorlige kriminelle handlinger som ran, vold og lignende.

Nærmere regler om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon er gitt i barnevernloven og i egne forskrifter. Det er ikke grunnlag for å tolke dette regelverket slik at en ungdom plassert på en barneverninstitusjon har rett til begå kriminalitet uten at ansatte på barneverninstitusjonen griper inn.

Jeg nevner for øvrig at departementet er i ferd med å gjennomgå forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon for å vurdere behovet for endringer og presiseringer. Forslag til revidert forskrift vil bli sendt på bred alminnelig høring før den fastsettes i departementet.