Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:411 (2009-2010)
Innlevert: 23.12.2009
Sendt: 04.01.2010
Besvart: 14.01.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Utkast til instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret ble sendt ut på høring 5. november, og høringsfristen går ut 5. januar.
Hva er årsaken til at normal høringsfrist på tre måneder ble avveket i denne saken, og når tar departementet sikte på at ny instruks vil tre i kraft?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er behov for klarere retningslinjer for sikkerhetstjeneste i Forsvaret. Dette er noe Forsvarsdepartementet gjennom utredninger har kommet til, og det er også noe EOS-utvalget har understreket. Arbeidet med ny instruks har pågått over en tid og, i tett kontakt med de sentrale aktørene på området, er det nå viktig raskt å få denne på plass.

Da saken ble sendt på alminnelig høring 2. november 2009, ble det satt en svarfrist på vel to måneder, til 5. januar 2010. Denne fristen ligger innenfor de ordinære rammer for høringsfrister. Det er videre innvilget fristutsettelse for de høringsinstansene som har bedt om dette. Også EOS-utvalgets undersøkelse av Forsvarets sikkerhetstjeneste av 17. juni 2009, tilsier en rask behandling av denne saken.

Jeg prioriterer saken høyt og tar sikte på å iverksette instruksen så snart en forsvarlig vurdering av høringsuttalelsene er foretatt.