Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:415 (2009-2010)
Innlevert: 05.01.2010
Sendt: 06.01.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 08.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det råder i øyeblikket forvirring om tolkningen av habilitetsvurderingen fra justisdepartementet i forhold til oppdrettssaker når det gjelder statsrådene Brekk og Berg-Hansen og om hvorvidt det er utøvet forskjellsbehandling fra JD. Forvirringen uttrykkes klart ved at mat- og landbruksministeren selv mener seg forskjellsbehandlet i vurderingen.
Hva vil ministeren ved statsministerens kontor foreta seg for å avklare denne uholdbare situasjonen?

Begrunnelse

Det er skapt en betydelig uklarhet om hvorvidt landbruksminister Brekk og fiskeriminister Berg Hansen er forskjellsbehandlet i den habilitetsvurdering som justisdepartementets lovavdeling har gjort av de to statsråder hhv. 12.11.09 for Berg-Hansen og 22.12.09 for Brekk.
Landbruksminister Brekk uttaler selv til TV 2.no 04.01.10 at han føler seg forskjellsbehandlet fordi han mener justisdepartementets vurdering om "at han som hovedregel er inhabil" står i kontrast til det samme departements vurdering av hans kollega Berg-Hansen.
Brekks utsagn om hvordan han oppfatter habilitetsvurderingen skaper ytterligere forvirring rundt en sak som fra før har skapt usikkerhet hos mange.
For håndteringen av oppdrettssaker som gjelder de selskap de begge er eiere av direkte eller indirekte og for generelle saker som kan betydning for dette selskapet bør det ikke herske noen uklarhet om habiliteten til sentrale statsråder, og det er nødvendig at regjeringen klarlegger og ikke minst samordner habilitetsvurderingene av de to statsråder slik at både andres og deres egen usikkerhet i forhold til forskjellsbehandling elimineres.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De vurderingene av fiskeri- og kystminister Berg-Hansen og landbruks- og matminister Brekks habilitet som det vises til i spørsmålet, er utarbeidet av Lovavdelingen i Justisdepartementet. I slike tilfeller opptrer Lovavdelingen etter fast praksis som en uavhengig instans på samme måte som i andre tilfeller der avdelingen avgir uttalelser om forståelsen av gjeldende rett ("tolkningsuttalelser"). Jeg har derfor bedt avdelingen utarbeide en redegjørelse for de to vurderingene. Avdelingens redegjørelse ligger ved.

Vedlegg til svar:

Notat fra Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet

Saksnr.: 201000197 Dato: 07.01.2010

07.01.2010 fung. lovrådgiver Kyrre Grimstad

07.01.2010 avdelingsdirektør Toril Kristiansen Høyland

07.01.2010 ekspedisjonssjef Knut Helge Reinskou

Lovavdelingens vurderinger av statsrådene Berg-Hansen og Brekks habilitet - spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 415 fra stortingsrepresentant Svein Flåtten

1. Innledning

I brev 28. oktober 2009 ba Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Lovavdelingen om å foreta en forholdsvis bred vurdering av de habilitetsspørsmål som kunne oppstå i forbindelse med i første rekke statsråd Lisbeth Berg-Hansen og nærståendes eierinteresser i Sinkaberg-Hansen AS, nærståendes verv i næringsorganisasjoner og Berg-Hansens egne tidligere styreverv. Henvendelsen ble besvart 12. november 2009.

I brev 11. desember 2009 ba Landbruks- og matdepartementet om Lovavdelingens vurdering av de habilitetsspørsmål som kunne oppstå spesielt i forbindelse med statsråd Lars Peder Brekks tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS. Henvendelsen ble besvart 22. desember 2009.

Siden spørsmålsstillingen i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 415 er knyttet til hvorvidt Lovavdelingen har utøvet forskjellsbehandling mellom de to statsrådene, begrenses redegjørelsen nedenfor til den problemstillingen som var felles i de to sakene: I hvilken utstrekning medfører statsrådens egen og nærståendes direkte eller indirekte tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS med datterselskaper at statsråden er inhabil?

Av samme grunn kommer vi heller ikke nærmere inn på FKDs henvendelse 4. november 2009 der FKD ba om en vurdering av statsrådens habilitet i en sak om Kjell Inge Røkkes forhold til fiskermanntallet. Henvendelsen ble besvart i samme brev som henvendelsen 28. oktober 2009.

2. Sammenligning av de to uttalelsene

De to statsrådenes tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS kan for vårt formål sammenfattes slik det ble gjort i den redegjørelsen fra Lovavdelingen som ble lagt ut på regjeringen.no 5. januar 2010:

"Bakgrunnen for habilitetsspørsmålene vedrørende statsråd Berg-Hansens tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS var statsråden og hennes nærmeste families betydelige eierinteresser i selskapet. I tillegg har hennes far og bror styreverv i Sinkaberg-Hansen AS, og hun har selv tidligere vært styremedlem der. Statsråd Brekks tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS er at hans bror er styreleder i selskapet og at statsråden og andre familiemedlemmer har en mindre eierinteresse i selskapet."

For begge statsrådene må habiliteten i egenskap av leder av sitt departement avgjøres etter den skjønnsmessige habilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 annet ledd første punktum, som fastsetter at en tjenestemann er "ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til". (Vi går ikke nærmere inn på forholdet mellom de lovfestede habilitetskravene for statsråder i egenskap av leder av sitt departement og de ulovfestede habilitetskravene for statsråder i egenskap av regjeringsmedlemmer siden den sondringen ikke har noen betydning for sammenligningen av de to uttalelsene fra Lovavdelingen.)

På sammenlignbare punkter kan forholdet mellom de to habilitetsvurderingene fremstilles slik:

1. Individuelle saker der Sinkaberg-Hansen AS er part

Statsråd Berg-Hansen vil "som klar hovedregel" være inhabil.

Statsråd Brekk må "som utgangspunkt og hovedregel... anses" inhabil.

2. Individuelle saker der Sinkaberg-Hansen AS har sterke interesser uten å være part

Statsråd Berg-Hansen vil "som klar hovedregel" være inhabil.

Statsråd Brekk må "antakelig" som utgangspunkt og hovedregel anses inhabil.

3. Generelle saker (eksempelvis lov- og forskriftssaker)

For begge statsråder gjelder at det "bare unntaksvis" vil foreligge inhabilitet i slike saker. For begge statsråder kan det tenkes unntak for saker som reelt sett får betydning bare for Sinkaberg-Hansen AS og et fåtall andre selskaper, og for saker som får særlig stor betydning for Sinkaberg-Hansen AS. (Dette er essensen i de to uttalelsene på dette punkt når en ser de mer generelle formuleringene i den sammenhengen de inngår her.)

4. Oppsummering

Som man ser, er avdelingens konklusjoner for de to statsrådene sammenfallende, men med enkelte nyanseforskjeller som avspeiler at avdelingen har ansett statsråd Berg-Hansens tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS for å være sterkere enn statsråd Brekks tilknytning.

For øvrig nevnes at hensikten med de to uttalelsene er å gi FKD og LMD et bedre grunnlag for den konkrete habilitetsvurderingen som departementene må foreta i de enkelte sakene som reiser habilitetsspørsmål av den art som uttalelsene omhandler.