Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:420 (2009-2010)
Innlevert: 06.01.2010
Sendt: 06.01.2010
Besvart: 11.01.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): En viktig premiss for den brede enigheten om Markaloven var at vern skulle skje gjennom bruk, og at idretten er viktig i denne sammenhengen. Nå har fylkesmannen sagt nei til flere idrettsprosjekter i Oslo og Akershus - anlegg som vil være svært viktige for barn og unge og som ikke kan sies å være i strid med lovens formål.
Mener statsråden at Fylkesmannen i disse tilfellene har lagt seg på en lovforståelse som er i tråd med den vedtatte loven og de nevnte forutsetningene fra Stortinget?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det følger av markaloven at kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som berører Marka, skal stadfestes av Miljøverndepartementet for å få rettsvirkning. I samsvar med Miljøverndepartementets rundskriv T-3/09 sender den enkelte kommune med områder i Marka slike stadfestingssaker til departementet via fylkesmannen i eget fylke. Fylkesmannen gir en begrunnet faglig tilrådning. Disse rutinene bidrar til at alle plansaker i Marka opplyses så godt som mulig før departementet avgjør stadfestingssaken.

Jeg kan opplyse at Miljøverndepartementet ennå ikke har mottatt noen kommunale plansaker til stadfesting etter markaloven. Vi er imidlertid kjent med at det er flere som vil komme inn via fylkesmannen til stadfestingsbehandling i departementet i tiden som kommer. Jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om disse sakene før de er ferdigbehandlet i departementet.