Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:427 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 07.01.2010
Besvart: 14.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva er statusen for tiltakene som skulle gjennomføres og igangsettes i Handlingsprogram for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd 2005-2008", og er det igangsatt en prosess for å evaluere hvilke effekt de tiltakene som er gjennomført har hatt?

Begrunnelse

I juni 2006 utga Sosial- og helsedirektoratet "Handlingsprogram for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd 2005-2008". Handlingsplanen var et resultat av at blant annet Stortinget i Budsjett-innst. S. nr. 11 (1998-1999) ba Regjeringen å vurdere igangsetting av et flerårig nasjonalt handlingsprogram knyttet til den høye forekomsten av beinskjørhet i Norge. Dette ble fulgt opp med bevilgninger, og opprettelse av en egen spesialistgruppe og videre oppfølging i Sosial- og helsedirektoratet, som til slutt la frem en handlingsplan i samsvar med Stortingets intensjon. Handlingsplanen gikk ut i 2008 og det vil være av interesse å få en status for tiltakene i planen og svar på om det effekten av de igangsatte tiltakene vil bli evaluert. Jeg vil spesielt trekke frem forslaget om å opprette et nasjonalt kompetansesenter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Handlingsprogrammet for perioden 2005-2008 ble utviklet parallelt med utviklingen av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd. Både de faglige retningslinjene og handlingsprogrammet ble lagt frem i juni 2005 av Helsedirektoratet. Materiellet ble formidlet til samtlige av landets kommuner og fastleger og er blitt jevnlig etterspurt. Implementeringen av programmet og de faglige retningslinjene er ivaretatt gjennom oppdragsbrev til fylkesembetet og fulgt opp bl.a. med kurs- og konferanseaktiviteter i respektive fylker. Norsk osteoporoseforening har gitt materiellet positiv omtale, og foreningen har mottatt støtte fra Helsedirektorat til informasjonsmateriell til pasienter og pårørende basert på disse dokumentene. Det er så langt ikke påbegynt evaluering av handlingsprogrammet.

Forebyggende innsatser i handlingsprogrammet

Et hovedmål i handlingsprogrammet er å redusere forekomsten av osteoporotiske brudd. For å unngå brudd er det viktig å bygge opp høy maksimal beinmasse i barne- og ungdomsårene og samtidig tape minst mulig beinmasse gjennom livsløpet. Innsatsen for å forebygge osteoporose og brudd er i handlingsprogrammet rettet mot de påvirkbare risikofaktorene knyttet til livsstil, som bl.a. lav beinmasse, røyking, lav vekt, mangelfullt kosthold, lite fysisk aktivitet og fall.

Forebyggingsstrategiene i handlingsprogrammet er i stor grad fulgt opp gjennom det generelle forebyggende og helsefremmende arbeidet. Jeg viser til Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011, Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010, Forebygging av skader og ulykker - en strategiplan for sektorovergripende samarbeid (2005-2008) og ny Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009–2014.

De forebyggende tiltakene i handlingsprogrammet har fokus på tre sentrale målgrupper; barn og unge, kvinner i 40-60-årsalderen, eldre kvinner og menn. Når det gjelder innsatsen rettet mot barn og unge, vises det særlig til arbeidet med innføring av gratis frukt og grønt i ungdomsskolen, tiltak for styrking av skolemåltidet og en betydelig satsing på økt fysisk aktivitet i skolehverdagen. Det har vært en stor satsing på undervisningsprogrammet FRI som handler om tobakksfri skolehverdag. Når det gjelder innsatsen mot kvinner i 40-60-årsalderen, vises blant annet til arbeid for etablering av lavterskeltilbud for fremme av sunne levevaner i omlag 70 av landets kommuner, tiltak for sunt mattilbud på arbeidsplassen (sunne kantiner) og å tilrettelegge for fysisk aktivitet i arbeidslivet. For eldre er det lagt særlig vekt på tiltak som kan hindre tap av beinmasse og forebygge fall. Det har vært utprøvd modeller for lokale fallforbyggende tiltak, blant annet gjennom Helsestasjon for eldre. Det er i regi av Høgskolen i Oslo igangsatt en kunnskapsoppsummering om effektive tiltak for å forebygge fall.

Tiltak i helsetjenesten, diagnostikk og behandling av osteoporose

Handlingsprogrammet skisserer faglige anbefalinger overfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for diagnostikk og behandling av osteoporose. Det er utviklet veiledningsmateriell til helsepersonell. Det vises særlig til at det er utarbeidet og implementert Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580) og utgivelse av Aktivitetshåndbok (IS-1592). Aktivitetshåndboka er en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet i forebygging, behandling og habilitering/rehabilitering. Den fokuserer også på hvordan man fremmer atferdsendring i konsultasjonen og mer generelt. Del I omhandler blant annet generelle effekter av fysisk aktivitet og anbefalinger for ulike aldersgrupper og verktøy for dialog med pasienten for å fremme atferdsendring. I del II er det 33 diagnose-spesifikke kapitler med tilhørende anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i forhold til hver diagnose, herunder et eget kapittel om osteoporose. Det er også utarbeidet en egen brosjyre om betydningen for fysisk aktivitet for å forebygge osteoporose.

Redskap og veiledning til diagnostisering av osteoporose er utviklet til bruk for allmennlegene, og det er laget pasientinformasjon til bruk i forebygging og behandling. Generelt er samhandling mellom tjenestenivåene i helsetjenesten avgjørende for god behandling og oppfølging av pasientene.

Når det gjelder forslaget om å opprette et nasjonalt kompetansesenter, har Helse Vest RHF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og i samarbeid med de andre helseforetakene gjort en gjennomgang av alle lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. Rapporten og anbefalinger ble oversendt departementet 23. desember 2009. Helsedirektoratet har nå i oppdrag å høre Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering og andre relevante organisasjoner, herunder brukerorganisasjoner. Helsedirektoratet vil gi sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet 15. mars 2010.