Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:428 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 07.01.2010
Besvart: 14.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Har saken vært til vurdering i Regjeringen /politisk ledelse i departementet i tidsrommet mellom fremleggelsen av Revidert Nasjonalbudsjett 2009 og 6. januar 2010?

Begrunnelse

I Aftenposten 06.01.10 kommer det frem at Regjeringen nå har slått fast at dersom utenlandske fanger soner en dom på minst 12 måneder, får de medlemskap i folketrygden " og dermed rett til pensjon og dekning av helseutgifter " selv om de kom ulovlig til Norge. Det vises til pressemelding 0601210 om utenlandske fanger i norske fengslers rettigheter i folketrygden der det fremkommer at Statsråden vil ta en ny gjennomgang av saken etter at den ble kjent i pressen.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Av begrunnelsen framgår det at spørsmålet gjelder trygdedekningen for utenlandske innsatte som skal sone mer enn ett års dom i norsk fengsel, og som deretter vil bli utvist fra landet. Utgangspunktet er en rekke artikler i Aftenposten i forrige uke, der det blant annet reises spørsmål om disse innsattes rett til helsetjenester og andre ytelser fra folketrygden.

Jeg antar at formuleringen av spørsmålet må ses på bakgrunn av at det i et forslag i Revidert nasjonalbudsjett ble uttalt at en konkret person ikke er å anse som medlem av folketrygden, som nok kan gi feil assosiasjoner. Spørsmålet om medlemskap i folketrygden hadde nemlig ingen betydning for bevilgningsforslaget, idet utgiftene til tvungent psykisk helsevern i alle tilfelle skal dekkes av staten, ikke folketrygden. Se også redegjørelse i helse- og omsorgsministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 426 fra representanten Bent Høie.

Det er imidlertid korrekt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet 25. november 2009 uttaler at en person i den aktuelle gruppen som har fått en dom på mer enn ett år må ”være å anse som medlem i henhold til folketrygdloven § 2-1 med rett til ytelser etter lovens kapittel 5 (Helsetjenester)”. I brevet presiseres også at dette er i samsvar med langvarig praksis. Det er ingen motstrid mellom dette og forslaget i Revidert nasjonalbudsjett.

Reelt sett har spørsmålet om trygdeforholdet for innsatte som står overfor utvisning etter soning dreid seg om helsehjelp til denne gruppen. Man har valgt å benytte de vanlige betalingsordningene, og jeg har så langt ikke notert meg noen innvendinger mot dette. Opparbeidelse eller tilståelse av andre trygdeytelser enn dekning av helsetjenester har ikke vært inne i bildet.

De spørsmål som er reist i artiklene i Aftenposten, gjør det naturlig å se nærmere på saken. Slik saken framkommer, virker det urimelig og i strid med allmenn rettsfølelse at det skal gis andre ytelser enn nødvendig helsehjelp. Jeg har derfor igangsatt en vurdering av sakskomplekset med sikte på avklaring og eventuelt framlegg av lovforslag.