Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:430 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 07.01.2010
Besvart: 12.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden gi en oversikt over tildelt investeringstilskudd til utbygging av nye barnehageplasser?

Begrunnelse

Det er ønskelig med en oversikt for hvert år fra 2002, fordelt per fylke, og fordelt på kommunale og private barnehager.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Et særskilt tilskudd til etablering av nye barnehageplasser (stimuleringstilskudd) ble innført 1. juli 2002. Tilskuddet ble avviklet 1. august 2003 og ble erstattet med et nytt investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Ordningen med investeringstilskudd forvaltes av fylkesmennene.

Statsregnskapet viser årlige utbetalinger av investeringstilskudd for hvert fylkesmannsembete, men det er ikke skilt mellom private og kommunale barnehager. Vedlagt er en oversikt fra statsregnskapet over utbetalt stimuleringstilskudd/investeringstilskudd for hvert fylkesmannsembete fra 2002 til 2008.

Kunnskapsdepartementet har ikke en fullstendig fylkesvis oversikt over utbetalt stimuleringstilskudd/investeringstilskudd siden 2002 fordelt på kommunale og private barnehager. Departementet kan hvis ønskelig innhente slik informasjon fra hvert enkelt fylkesmannsembete, men dette vil ta noe tid.

Departementet har imidlertid innhentet tall fra fylkesmennenes elektroniske saksbehandlingssystem for tilskudd. Her skilles det mellom offentlige og private barnehager. Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom tallene i dette systemet og statsregnskapstallene da systemet i varierende grad har vært benyttet i søknadsbehandlingen. For 2006 er det imidlertid lite avvik mellom totaltallene i saksbehandlingssystemet og statsregnskapet, og en fylkesvis oversikt over registrert tilskudd fordelt på offentlige og private barnehager i 2006 er derfor vedlagt.

Vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Fylkesvis oversikt over investeringstilskudd til barnehager i 2006,

fordelt på offentlige og private barnehager

Fylke Offentlig Privat Totalt 2006

Østfold 6 104 042 20 582 288 26 686 330

Akershus 4 714 281 22 957 840 27 672 121

Oslo 5 027 500 13 814 713 18 842 213

Hedmark 0 3 469 330 3 469 330

Oppland 145 081 5 036 235 5 181 316

Buskerud 1 735 192 10 484 571 12 219 763

Vestfold 9 732 068 9 597 369 19 329 437

Telemark 533 236 1 520 491 2 053 727

Aust-Agder 646 660 4 644 249 5 290 909

Vest-Agder 1 632 371 7 059 452 8 691 823

Rogaland 1 197 610 25 433 474 26 631 084

Hordaland 3 059 774 25 290 677 28 350 451

Sogn og Fjordane 462 982 1 233 381 1 696 363

Møre og Romsdal 556 928 6 395 824 6 952 752

Sør-Trøndelag 27 941 155 7 016 776 34 957 931

Nord-Trøndelag 957 500 4 041 910 4 999 410

Nordland 417 781 11 041 431 11 459 212

Troms 1 276 000 2 782 939 4 058 939

Finnmark 482 387 1 038 567 1 520 954

Totalt 66 622 548 183 441 517 250 064 065

Kilde: Fylkesmennenes saksbehandlingssystem for tilskudd

Vedlegg 2.

Oversikt over utbetalt stimuleringstilskudd/investeringstilskudd til barnehager per fylkesmannsembete 2002-2008

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Fylkesmannen i Aust-Agder 12 192 049 5 972 464 6 259 589 5 092 913 6 681 779 5 939 891 0

Fylkesmannen i Buskerud 18 441 672 22 118 473 17 707 856 7 840 826 16 974 666 16 323 500 2 978 000

Fylkesmannen i Finnmark 547 000 2 768 500 1 714 213 2 311 114 27 000 5 800 000 0

Fylkesmannen i Hedmark 2 426 379 4 420 745 5 931 553 4 155 282 14 284 260 8 589 510 3 212 000

Fylkesmannen i Hordaland 59 626 916 48 756 390 39 567 507 40 459 417 28 745 157 22 000 000 7 982 000

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4 509 902 12 253 361 9 571 240 9 151 514 21 895 653 22 506 560 1 500 000

Fylkesmannen i Nordland 6 000 000 14 616 444 6 899 927 6 499 922 3 240 961 5 060 240 836 000

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 11 499 403 9 387 123 12 816 308 8 609 493 10 029 039 13 000 000 1 418 000

Fylkesmannen i Oppland 2 286 031 7 476 285 6 057 554 3 584 685 12 907 788 8 269 537 844000

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29 023 558 33 776 792 52 467 873 54 937 629 41 348 945 69 002 760 25 538 000

Fylkesmannen i Rogaland 24 759 523 23 358 339 32 984 875 23 499 637 22 162 848 33 999 990 0

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 3 055 453 3 223 832 1 696 363 3 110 505 2 450 500 1 574 500 0

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 12 686 100 27 980 274 17 988 668 5 042 755 20 247 876 9 000 000 2 814 000

Fylkesmannen i Telemark 7 954 403 4 644 618 3 184 904 3 520 080 3 739 505 2 902 390 846 000

Fylkesmannen i Troms 0 3 621 038 2 647 676 3 021 232 6 831 409 2 104 580 240 000

Fylkesmannen i Vest-Agder 13 379 959 7 561 855 8 490 489 8 183 623 14 326 541 21 350 905 1 312 000

Fylkesmannen i Vestfold 6 868 555 11 242 431 11 385 999 7 376 824 10 407 827 7 067 600 5 240 000

Fylkesmannen i Østfold 12 374 310 22 994 008 15 928 438 19 591 305 21 427 444 29 782 000 5 768 000

Totalt 227 631 213 266 172 972 253 301 032 215 988 756 257 729 198 284 273 963 60 528 000

Kilde: Statsregnskapet for 2002-2008