Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:432 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 08.01.2010
Besvart: 14.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hundeiere som får sine hunder beslaglagt av Politiet på grunn av mistanke om ulovlig rase opplever svekket rettssikkerhet ved beslaget på grunn av manglende kompetanse hos Politiet, lang saksbehandlingstid og svært høye kennelkostnader som eieren må betale. Veterinærer blir ikke koblet inn for å konstatere om hunden er av ulovlig rase eller ikke.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at hundeiere som blir utsatt for inndragelse av hunden skal ha tilstrekkelig rettssikkerhet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Hund og hundehold reguleres hovedsakelig av hundeloven, med tilhørende forskrift. Lovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet, samt alminnelig ro og orden. Hundeloven ble vedtatt av Stortinget 4. juli 2003, og den trådte i kraft 1. januar 2004.

Jeg forutsetter at det med ”ulovlig rase”, tas sikte på ”farlige hunder” i medhold av hundeforskriften § 1, jf. hundeloven § 19 første ledd. Når det gjelder anførselen om manglende kompetanse hos politiet, og at veterinær ikke tilkalles for å konstatere rase, vil jeg vise til at det er hundeeieren som har bevisbyrden for å dokumentere hundens rase. Dersom hundeeieren fremlegger slik dokumentasjon så fort som mulig, vil han kunne bidra til både kortere saksbehandling og reduserte kostnader.

Utover dette vil jeg vise til at hundeeiere har de samme rettigheter som alle andre som mottar et forvaltningsvedtak, og jeg kan derfor ikke se at rettsikkerheten til hundeeierne ikke er ivaretatt.