Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:439 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Besvart: 14.01.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvor mange sanksjoner, herunder ulike pålegg, bøter, stegning eller andre strafferettslige sanksjoner, ble ilagt i 2008 og 2009 som følge av at brannsikkerheten ikke ble ansett som tilstrekkelig ivaretatt, eller som følge av andre brudd på brannvernmessige bestemmelser?

Begrunnelse

Brannsikkerhet er svært viktig. Selv om antallet drepte i branner heldigvis er på vei nedover, må samfunnet som helhet ha en nullvisjon for antallet drepte i branner. I St.meld. nr. 35 (2008-2009) nevnes ikke antallet sanksjoner overfor huseiere eller andre overhode, dette bør klarlegges som et ledd i Stortingets arbeid med meldingen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De kommunale brannvesenene fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter og fyringsanlegg/ildsteder i bygninger og boliger. Særskilte brannobjekter er bygninger og anlegg hvor brann kan føre til tap av mange menneskeliv eller store materielle eller kulturhistoriske verdier. Eksempler på slike objekter er hoteller, sykehus, skoler, barnehager, varehus, restauranter, større industrivirksomheter, fredede bygg med videre. Totalt er det registrert i overkant av 30000 særskilte brannobjekter. Ved rundt 22000 av de særskilte brannobjektene skal brannvesenet føre tilsyn hvert år. Dette er objekter hvor mange menneskeliv kan gå tapt. Tilsyn med fyringsanlegg/ildsted i bygninger og boliger skal utføres minst hvert fjerde år.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører nasjonal oversikt over antall særskilte brannobjekter og fyringsanlegg/ildsteder som er undergitt tilsyn. Brannvesenene rapporterer hvert år om hvor mange tilsyn som er gjennomført, men oppgir ikke om det har vært nødvendig å ta i bruk sanksjonsmidler i etterkant av tilsynene og eventuelt hvilke sanksjoner som er brukt. Det finnes derfor i dag ingen samlet oversikt over hvor mange sanksjoner, herunder ulike pålegg, bøter, stenging eller andre strafferettslige sanksjoner, som ble ilagt i 2008 og 2009 som følge av mangler ved brannsikkerheten. Tall DSB har innhentet fra brannvesenene i Oslo og Bergen kan imidlertid gi noen indikasjoner på det som er etterspurt.

Antall særskilte brannobjekter i Oslo i 2008 var 2600. Oslo brann- og redningsetat gjennomførte 1608 tilsyn dette året og det ble gitt 45 pålegg og 1 tvangsmulkt og foretatt 8 stengninger. I 2009 ble det i etterkant av tilsynene med særskilte brannobjekter gitt 17 pålegg og 4 tvangsmulkter og foretatt 4 stengninger. I 2008 ble det utført tilsyn med 28471 fyringsanlegg/ildsteder i Oslo og foretatt 248 stengninger i etterkant av disse. Året etter ble det gjennomført 26334 tilsyn av fyringsanlegg/ildsteder og foretatt 265 stengninger.

I 2008 fantes det 1193 særskilte brannobjekter i Bergen. Bergen brannvesen gjennomførte i 2008 tilsyn med 947 av disse. Det ble i etterkant av tilsynene gitt 116 pålegg og 3 tvangsmulkter samt foretatt 1 stenging og 1 anmeldelse. Når det gjelder fyringsanlegg/ildsteder, var det registrert 72000 slike i Bergen i 2008. Brannvesenet utførte 19426 tilsyn med slike objekter dette året. Det ble gitt 374 pålegg.

I tillegg til å følge opp avvik etter brannvernlovgivningen oversender brannvesenet en rekke meldinger til bygningsmyndighetene etter plan- og bygningslovgivningen. Oslo oppgir også årlig rundt 50 bruksnektelser av lofts- og kjellerleiligheter uten tilfredsstillende rømningsforhold.

Regjeringens grunnleggende målsetting i brannvernarbeidet er en nullvisjon, at ingen skal omkomme i brann. Tilsyn er et viktig virkemiddel for å forebygge og redusere konsekvensene av branner. Justisdepartementet har bedt DSB sørge for at eldre leilighetsbygg, hvor mange menneskeliv kan gå tapt ved brann, blir å anse som særskilte brannobjekter etter brann- og eksplosjonsvernloven. Dette vil gi brannvesenene plikt til å føre tilsyn med blant annet brannsikkerheten i eldre murgårder og benytte sanksjonsmidlene som lovgivningen foreskriver.

Justisdepartementet har også bedt DSB nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå boligeieres forståelse og ivaretakelse av ansvaret for brannsikkerhet i egen bolig samt vurdere om dagens brannvernkrav knyttet til boliger og de ordningene vi har for informasjon, tilsyn og kontroll er hensiktsmessige. Arbeidsgruppens rapport er forventet å foreligge innen utgangen av 2010.