Skriftlig spørsmål fra Elizabeth Skogrand (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:440 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Besvart: 15.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Elizabeth Skogrand (H)

Spørsmål

Elizabeth Skogrand (H): Hvilke muligheter har politiet i dag til å kryssjekke ulike tilgjengelige registre, eksempelvis strasak og utlendingsregisteret, og på hvilken måte vil dette eventuelt endres hvis politiregisterloven endres slik Regjeringen har foreslått?

Begrunnelse

Politiet vil i mange ulike tilfeller kunne ha behov for å kryssjekke ulike offentlige registre med hverandre, for å avdekke og oppklare kriminalitet. En slik eventuell kryssjekking vil også reise en rekke personvernmessige problemstillinger, som det er viktig å få avklart. Forslaget til politiregisterlov inneholder en omfattende regulering av politiets behandling av informasjon, men er ikke tilstrekkelig klargjørende når det gjelder muligheten til å innhente informasjon ved å kryssjekke registre.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis ønsker jeg å presisere at det ikke foreslås noen endringer i politiregisterloven med hensyn til politiets adgang til registre. Videre legger jeg til grunn at det med "kryssjekke" menes politiets tilgang til registre.

Politiets tilgang til ulike registre er avhengig av om det dreier seg om politiets egne registre eller om registre utenfor politiet. Når det gjelder politiets egne registre er utgangspunktet at politiet har tilgang til samtlige registre når det foreligger tjenestemessig behov. Dette kalles også gjerne prinsippet om "fri flyt av opplysninger innad i politiet". Den nye politiregisterloven vil ikke innebære noen endring i så måte, jf. lovforslaget til §§ 21 og 29, som regulerer henholdsvis utveksling av opplysninger innenfor politimessig virksomhet og mellom politimessig virksomhet og politiets forvaltningsvirksomhet.

For nettopp å sikre direkte tilgang til de ulike registre, er det i forslaget til § 21 uttrykkelig hjemlet at tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten gis rett til direkte søk til opplysninger i den utstrekning det er tjenestemessig behov.

Når det gjelder politiets adgang til opplysninger i registre utenfor politiet, vil dette være avhengig av om taushetspliktsbestemmelsene i den lovgivningen som regulerer angjeldende register tillater at politiet kan få utlevert opplysninger. Politiet har adgang til utlendingsregisteret og folkeregisteret. Heller ikke for disse tilfellene vil den nye loven innebære endringer, idet politiregisterloven kun regulerer hvilke opplysninger som kan utleveres fra politiet.