Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:445 (2009-2010)
Innlevert: 11.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): En liten strekning mellom Grimstad og Arendal i Aust-Agder er uten midtdelere. Dette er uholdbart.
Vil statsråden sette i gang oppstart av arbeid, ved å bevilge penger, slik at midtdelerne kommer på plass i løpet av 2010?

Begrunnelse

Det er nesten sammenhengende midtdelere på E 18 fra Kr.sand i Vest-Agder til Harebakken ved Arendal i Aust-Agder. Et lite stykke gjenstår, det mangler altså midtrekkverk mellom Grimstadporten og Bietunnellen, denne strekningen er på 3350 meter.
På 8 dager har det nå vært 3 ulykker her. Folk har mistet kontrollen over bilen sin og skåret over i motgående kjørefelt, noe som jo er fullt mulig her hvor det ikke er midtdelere/midtrekkverk.
2 av ulykkene var alvorlige. Heldigvis ble ingen drept, men flere av dem ble hardt skadd. Det må derfor komme opp midtdelere før ulykkene fører til dødsfall. Det å investere i trafikksikre veier, vil reduserer ulykkene og dermed spare menneskeliv
Fremskrittspartiet har sett at dette er viktig å få på plass, og vi foreslo penger til utbedring av denne strekning i vår alternative NTP. Vi fulgte opp vår alternative NTP ved å foreslå midler i vårt alternative budsjett for 2010.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har registrert at det er stor lokal oppmerksomhet rundt denne strekningen. Statens vegvesen opplyser at midtrekkverk på den aktuelle strekningen er omtalt i Statens vegvesens forslag til handlingsprogram som prosjektene E18 Temse Bie og Bie Frivoll. Dette er en sammenhengende strekning som er delt i to i handlingsprogram- forslaget pga. kryss og tunnel. I forslaget til handlingsprogram ligger tiltakene inne i 2012 og 2013, med et kostnadsoverslag på totalt 45 mill. kr.

Det er ikke foretatt noen planlegging av strekningen, så kostnadsoverslaget er høyst usikkert. Det drøftes nå om det er mulig å strosse ut en kort tunnel på strekningen for å få et sammenhengende midtrekkverk på en 4,2 km lang strekning. Dette kan føre til økte kostnader.

Det må utarbeides reguleringsplan for strekningen. Dersom arbeidet med planlegging kommer i gang umiddelbart, opplyser Statens vegvesen at det kan være mulig å starte byggingen i 2011.

Strekningen det blir stilt spørsmål om er en ”inneklemt” strekning med høy vegstandard og midtrekkverk på begge sider.

Jeg er positiv til å forsere arbeidet med midtrekkverk på den aktuelle strekningen så langt det er praktisk og budsjettmessig mulig. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med denne saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.