Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:447 (2009-2010)
Innlevert: 11.01.2010
Sendt: 12.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Regjeringen har bygget to mobile gasskraftverk, til 2,5 mrd kroner, til bruk i krisesituasjoner. I januar 2010 har vi ved flere anledninger blitt varslet om ekstreme strømpriser i enkelte tidsrom i deler av landet. Allikevel har det ikke vært aktuelt for Regjeringen å starte disse kraftverkene.
Hvilken konsesjon er gitt, og hvilket regelverk ligger til grunn for oppstart av disse gasskraftverkene, og ligger det for eksempel inne ett pristak på strøm som kan utløse oppstart?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Utslippstillatelsene og anleggskonsesjonene til de to mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhavna gir rammene for bruken av kraftverkene.

Statnett søkte om reservekraftverk på Tjeldbergodden 15. februar 2007. Statnetts søknad kom blant annet som følge av de føringer som ble gitt i St. meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. Stortingsmeldingen diskuterte behovet for tiltak for å mestre svært anstrengte kraftsituasjoner, det vil si situasjoner med stor sannsynlighet for rasjonering.

NVE ga anleggskonsesjon 15. juni 2007, men konsesjonsvedtaket ble påklaget. Vedtak vedrørende klagen på anleggskonsesjonen ble fattet av Olje- og energidepartementet 18. januar 2008.

Utgangspunktet for bruken av reservekraftverkene skal være at Statnett benytter alle andre aktuelle virkemidler for å håndtere en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon før det mobile reservekraftverket settes i drift. Høy kraftpris skal ikke være kriteriet for idriftsettelse, men høy risiko for rasjonering. I bakgrunnen for vedtaket om anleggskonsesjon skriver NVE:

"Reservekraft skal imidlertid være et tiltak som tas i bruk etter at andre virkemidler er forsøkt. Dessuten må muligheten for idriftsettelse av reservekraft ikke redusere effekten av de andre virkemidlene. Hvis man eksempelvis kobler idriftsettelsen til et visst, høyt prisnivå, kan dette gi uheldige handlinger fra aktørene innen produksjon og etterspørsel av elektrisitet. Generelt vil faste kriterier for idriftsettelse gi grunnlag for uheldige markedstilpasninger slik at nettoeffekten av reservekraft vil kunne bli svært liten. For det første vil kapasiteten innen reservekraftverket ikke være så stor at dette kan begrense prisen vesentlig i en hel region. For det andre vil høyere pris enn normalt uansett måtte være et viktig virkemiddel for å tilpasse forbruket til tilgangen i tørre år og dermed unngå fysisk rasjonering. Reservekraftverket skal etter forutsetningene bare inn når faren for rasjonering vurderes som høy tross høy kraftpris."

NVE ga reservekraftverket på Nyhavna tilsvarende anleggskonsesjon som reservekraftverket på Tjeldbergodden, 4. september 2007. Dette vedtaket ble påklaget og senere stadfestet av departementet 25. mars 2008.

Miljøverndepartementet (MD)ga begge de mobile gasskraftverkene midlertidige utslippstillatelser med krav om å utrede og teste muligheten for å kunne kjøre anlegget på biobrensel. Miljøverndepartementet opphevet kravet om testing av biodiesel 23. januar 2009. Som forutsetning for vedtaket lå at idriftsettelse av kraftverkene kun er aktuelt i svært anstrengte kraftsituasjoner der faren for rasjonering er stor og at Statnett benytter alle andre tiltak før reservekraftverkene settes i drift.

12. juni 2009 fikk begge de mobile gasskraftverkene utvidede utslippstillatelser fram til 2014. Et viktig argument i MDs vurdering var da følgende:

Statnett legger i sin utslippssøknad til grunn at reservekraftproduksjonen skal brukes for å unngå rasjonering, det vil si kun i en svært anstrengt kraftsituasjon. Miljøverndepartementet vil presisere at det i forbindelse med energilovsrevisjonen i 2001 ble lagt til grunn at ”høye kraftpriser i seg selv… ikke gir grunnlag for innføring av rasjonering”, se Ot.prp. nr. 56 (2000-2001). Det er den fysiske energiubalansen som avgjør om man er i en svært anstrengt driftssituasjon, og følgelig kan ikke mulig endring av kraftpris øke presset på bruken av reservekraftverket.

Miljøverndepartementet vil videre vise til Olje- og energidepartementets vilkår i energikonsesjonen om at Statnett benytter alle andre aktuelle tiltak før reservekraftverkene kan settes i drift”, jf. vedtak av 18. januar 2008.